ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓕᕐᓂᖕᒐᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓂᕆᓕᖅᑕᖕᒐ

ᒫᑦᓯ 5, 2022 − ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᓯᐊᒎᖓᖅᑎᑦᑎᒻᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᖃᑦᑕᓕᒪᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᒻᒥ (WTP) ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑕᐅᓯᓐᓇᖅᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᓇᖏᑦᑐᓕᖅᓯᓂᖅ ᖃᐅᒻᒥᑦᑎᓯᒪᒍᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐲᖅᓴᐅᑎᒧᑦ. ᑕᒪᓇ ᐊᓯᐊᒎᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓇᓂᐊᓐᓂᖓ ᐊᐅᓚᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᓕᕋᓱᐊᓂᖏᓐᓂ ᖃᑦᑕᓄᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᒍᑎ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᒐᓱᐊᓂᖓᓂ. ᐃᒥᖅᑕᐅᓲᖅ ᐃᒥᖅ ᐊᑦᑕᓇᖐᓐᓇᒻᒪᑦ ᐃᒥᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓪᓗᓂ.

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᒃᓯᓯᒪᓕᒻᒪᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᒻᒥᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂ, ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᒍᑕᐅᓚᐅᒻᒪᑦ ᐅᑐᐱᕆ 2021−ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑕᐃᒪᓕᑎᑦᑎᓚᐅᕆᓪᓗᓂ ᔭᓄᐊᕆ 2022−ᒥ. ᐃᓚᐅᕈᑎᔅᓴᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᔨᒪᕆᑦ, ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᕈᑦᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᖃᐅᔨᓯᒪᓕᒻᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᖏᑦᑎᐊᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᓚᐅᒻᒪᑎᒃ ᓴᕿᕝᕕᖃᓪᓗᑎᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᒍᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑑᓐᓂᒃ.

 

ᐅᑐᐱᕆ 2021 ᑕᐃᒪᐅᓕᒍᑕᐅᔪᖅ

 • ᐅᑐᐱᕆ 2021 ᑕᐃᒪᐃᓕᒍᑕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑦᑎᓚᐅᒻᒪᑦ ᑯᕕᔪᖃᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᑲᙵᓪᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕᓴᒻᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂᑦᑐᒥᒃ ᐅᖅᓱᖃᐅᑎᒥᒃ, ᕿᕐᓛᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᓂ “ᑭᓱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ”, ᓄᓇᖓᓄᑦ ᖃᓂᒋᔭᖓᓃᑦᑐᒧᑦ/ᐊᑖᓄᑦ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ (WTP).
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᓐᓂᐊᖃᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᑎᑎᕋᓚᐅᕐᒪᑕ “ᐃᒥᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ” ᐃᒥᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᑐᐱᕆ 12−ᒥ, ᑕᒪᑐᒪ ᑕᐃᒪᐃᓕᓂᖓᓄᑦ.
 • ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᕈᑎᔅᓴᓕᕆᓂᒻᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᒪᕆᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᓚᐅᒻᒥᒪᑕ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᕋᔭᐅᒻᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᓂ ᐱᑕᑦᑎᕈᑎᖓ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕᓴᒻᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᓂᑦᑐᒥᒃ ᐅᖅᓱᖃᐅᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᑕᑦᑎᕈᑎᖓ ᐊᔾᔨᒋᓚᐅᒻᒪᒍ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒍᑎᒦᑦᑐᖅ ᐱᔭᐅᓚᐅᓯᒪᔪᒥᓂᖅ ᐅᑐᐱᕆᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᒍᑎᖃᑦᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᖃᓕᒪᖅᑕᐅᓂᖑᓐᓂᒃ ᑕᐃᑲᙵᖅᑐᑦ S::CAN ᖃᐅᔨᒪᒋᖅᓯᒍᑎᖓᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔪᒥᒃ.
 • ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᖏᓪᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓕᒫᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓇᑎᒃ ᐊᔪᙱᓕᕇᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᔅᓴᐅᔪᒥᒃ ᐃᒥᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒥᒻᒥᒃ, ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᖅᑕᐃᓕᔭᐅᒋᐊᖃᓂᖓ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᖃᓪᓗᓂ.
 • ᓄᓇᓕᐸᖑᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖃᓚᐅᒻᒪᑕ ᓴᓇᓯᒪᓂᔅᓴᓕᐅᖅᑎ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖓᔪᒋᔭᐅᔪᑦ−ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑳᓐᑐᕌᒃᑎᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑐᑭᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᒃᓯᒪᓂᐅᔪᑦ ᒪᑯᑎᒎᓇ:
  • ᐋᖅᑭᔅᓯᔪᖃᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᑦᑎᕆᒍᑎᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂ S::CAN ᐃᒥᕐᒦᓱᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᓯᔾᔪᑎ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖓᓂᒃ.
  • ᐲᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᒐᓱᐊᓪᓗᓂ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕᓴᖅ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᓂᑦᑐᖅ ᐅᖅᓱᖃᐅᑎ.
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᖓ ᐊᑖᓂᑦᑐᖅ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ (WTP) ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᒫᒃ “ᑭᓱᑕᖃᖏᑦᑐᖅ”.
  • ᑎᒻᒥᑳᖅᑐᒧᑦ ᐅᐊᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᐅᒍᓐᓃᖅᓯᒪᓂᖓ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᓂᑦᑐᑦ ᖃᑦᑖᓗᐃᑦ.
  • ᐊᔅᓱᐊᓗᒃ ᑯᕕᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᖓᓂᒃ ᓇᓕᐊᓐᓄᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖓ.
  • ᐱᓕᕆᐊᖑᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖓ II ᐊᕙᑎᒥ ᓄᓇᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᒥᓕᕆᕕᒻᒥ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᒃ.
  • ᓴᓇᓯᒪᓂᓕᐅᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᒃ ᐊᓯᐊᒎᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖓᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖓ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓇᕋᔭᓪᓗᓂ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᑐᐊᕕᓇᖅᓯᔪᖃᓂᖅᑲᑦ.
 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᒃᑕᐅᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᖃᑦᑎᑦᑎᓚᐅᒪᑕ ᐃᒥᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᖁᔭᐅᓂᒻᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᒥᒃ ᑎᓯᐱᕆ 10, 2022−ᒥ.

 

ᔭᓄᐊᕆ 2022 ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᒃᑎᓪᓗᒍ

 • ᑕᐃᒃᑯᓇᖓᐅᓚᐅᒻᒪᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᔭᓄᐊᕆ 2022 ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᓂᖓ ᑕᒪᑐᒧᙵᖓᓚᐅᖏᒻᒪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂᓕᓴᒻᒧᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐃᑭᐊᖓᓂᑦᑐᒧᑦ ᐅᖅᓱᒃᓴᖃᐅᑎᓄᑦ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᖓᓂᒃ (WTP).
 • ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓕᑎᑦᑎᓂᖓ ᒪᑯᓇᖔᖅᑐᒥᓂᐅᒻᒪᑦ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ/ᖄᖓᓂ ᐊᕙᓗᖏᑕ ᑕᐃᒃᑯᐊᓪᓗᐊᖅ ᖃᑦᑕᐃᑦ, ᓴᓇᔭᐅᑎᓪᓗᒍ 2003−ᒥ ᐊᒻᒪ 2004−ᒥ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᒻᒥ (WTP). ᑭᓱᕋᔭᐅᓂᖓ ᑖᓚᕋᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᑭᓱᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᓪᓗᓂ ᐃᒻᒪᒌᒃᑯᑕᐅᓪᓗᓂ. ᑭᓱᕋᔭᐅᓂᖓ ᖄᓕᖅᓯᒪᓚᐅᒻᒪᑦ ᓵᑦᑐᑯᓗᒻᒥᒃ ᓇᖓᖅᑎᕈᑎᓕᖅᓯᒪᓚᐅᒻᒪᑦ ᐱᐅᒍᓃᖅᑐᒥᓂᐅᓪᓗᓂ ᐊᑯᓂᐅᓕᒻᒪᑦ, ᑕᑯᔅᓴᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᓕᖅᑎᑦᑎᔪᒥᓂᐅᓪᓗᓂ ᐃᒥᕐᒧᐊᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᖃᑦᑕᓐᓃᑦᑐᓄᑦ.
 • ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᓴᓇᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᑭᓱᕋᔭ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ 61 ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᑕᒪᓇᓗ ᑐᑭᖃᖅᑯᒃ ᐃᓱᒪᔅᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒪᐅᓐᓂᖓᓂᒃ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓪᓗᓂ.
 • ᐃᓚᐅᕈᑎᔅᓴᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᔨᒪᕆᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᒻᒥᒪᑕ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᕋᔭᐅᒻᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒪᒌᒃᑯᑎ ᑭᓱᕋᔭᐅᓂᖓ ᐊᔾᔨᒋᓚᐅᒻᒪᒍ ᑭᓇᕋᔭᐅᓂᖓᑕ ᖃᐅᔨᔭᐅᒪᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᑦᑕᐅᑉ ᐊᕙᓗᖓᓂᑦᑐᑦ, S::CAN ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒍᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᒐᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᕐᒦᑦᑐᖅ ᑕᔅᓱᒪᓂᓪᓗᓂ.
 • ᖃᓄᐃᑦᑐᕋᔭᐃᑦ ᓱᖁᓐᓇᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒪᓂ ᑕᐃᒪᐃᓕᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᒪᑯᐊᖑᓚᐅᒻᒪᑕ F3 ᐊᒻᒪᓗ F4 ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᔭᑦ ᐃᒥᕐᒦᓱᑦ (PHC). ᐊᔾᔨᒋᖏᑕᖓᒍᑦ ᑭᓱᒃᓴᔭ ᐅᑐᐱᕆᒥ ᑕᐃᒪᐃᓕᒍᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᒻᒪᑦ ᒪᑯᐊᖑᓂᖏᓐᓂᒃ F1 ᐊᒻᒪᓗ F2 ᖃᓄᐃᑦᑐᕋᔭᐅᓂᖓ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᔭᑦ ᐃᒥᕐᒦᓱᑉ (PHC).
 • ᑕᒪᓇᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᒍᑕᐅᔪᖅ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᕝᕙᑦᑕᐅᑎᒋ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᒻᒪᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ−ᖃᑦᑕᓐᓂᒃ ᐊᓯᐊᒍᖔᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᐊᒍᕕᐅᓕᓪᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᕿᑯᒃᑎᓯᒪᔪᑦ ᖃᑦᑕᐃᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᒻᒥ (WTP).

 

ᐃᒥᖅ ᐃᒥᓕᐊᖑᔪᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑲᔪᓯᕗᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖄᖏᐅᑎᓯᒪᒻᒪᕆᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᖅᑕᐅᓲᑦ ᐃᒥᒻᒧᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐊᓘᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᒍᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᒃ:

 

 • ᓯᕿᙳᔭᐅᑉ ᐃᑲᕐᕋᓪᓚᕆᖓᓂ ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᓯᓂᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ S::CAN ᖃᐅᔨᒪᒋᖅᓯᒍᑎᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᐅᕆᓯᒪᔫᓐᓄᒃ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᒥ ᐃᒥᕐᒥ ᐱᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᐃᒥᓕᕆᕕᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓴᓗᒪᖅᓴᕇᔅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᒥᒻᒧᑦ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᕈᒃᑎᑦᑎᕕᒻᒦᖓᖅᑐᒥᒃ ᐃᒥᕆᔭᐅᓂᖅᑐᓕᕆᕕᒻᒦᖓᖅᑐᒥᒃ.
 • ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓗᓂ ᐱᑕᖃᒪᖔᑕ ᐊᕐᔭᒃᓴᓂᖓᖅᑐᑦ ᐃᒃᑭᕆᑦᑐᓴᔭ ᐅᐊᓴᐅᑎᒃᓴᔭ (BTEX)/ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᔭᑦ ᐃᒥᕐᒦᓱᑦ (PHC) [F1-F4], ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᒪᖔᑕ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᔭᑦ ᐃᒥᕐᒦᓱᑦ ᐃᒥᕐᒥ, ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ 11 ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒍᑎᑦ.
 • ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐊᓯᓕᒪᖏᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅᑕᒫᑦ ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒫᖑᒋᐊᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ.

 

WSP ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓯᒪᓕᒻᒪᑕ ᓇᐃᓈᕈᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᒍᓯᖃᓪᓗᓂ “ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖓ ᑐᐊᕕᓐᓇᖅᓯᔪᖃᒃᑎᓪᓗᒍ – ᓇᐃᓈᕈᑎ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᑐᓂᐅᖃᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒍ” ᐱᒐᔅᓴᐅᓕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᑭᐊᕿᕕᖓᒍᑦ(https://www.iqaluit.ca/in/news/%E1%90%83%E1%92%A5%E1%90%85%E1%91%89-%E1%...).