ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓕᕐᓂᖕᒐᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓂᕆᓕᖅᑕᖕᒐ

ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖅ

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᔅᒪᕗᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ, ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᐊᒻᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ. ᓇᓗᓇᐃᕐᕕᒋᔪᒪᔭᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐃᒥᖕᒐ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐊᑐᖅᐸᒃᑕᖕᒐᓂ ᒪᓕᒃᑐᓂᒃ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ ᐱᐅᓂᖕᒐᓄᑦ Guidelines for Canadian Drinking Water Quality. 

ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓃᖖᒑᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᖕᒋᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖃᖖᒋᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖕᒑᑕ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖕᒋᑎᑐᑦ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᖕᒐ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᐅᖕᒪᑦ. ᐊᒡᓛᑦ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖕᒍᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᒃ.

ᐃᒥᖅ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᑭᓱᓕᒫᒧᑦ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕈᖅᑐᑦ, ᓯᐅᓪᑦ, ᓴᕕᕋᔭᑦ ᐊᓯᕈᓘᔭᖕᒋᓪᓗ. ᑖᒃᑯᐊ ᓱᕈᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒐᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃᑕᖃᖅᑐᖅ ᐃᒥᑦᑎᓐᓄ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒐᓄᑦ ᐃᒥᖅ ᐊᔾᔨᖖᒋᕙᑦᑕᖕᒐ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᕐᓂᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒥᕈᓐᓇᖅᑕᑦᑕ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᒋᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖖᒋᑦᑐᑦ ᐃᒥᕆᐊᒃᓴᖅ.

ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᒋᐊᕐᖕᒐᓚᐅᖅᑕᖕᒐ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑎᓕᖕᒥ BTEX/PHC[F1-F4], ᐃᓗᓕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖕᓂᑦ  (BTEX), (PH), ᐊᒻᒪᓗ 11 ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᑦ ᐊᒃᑑᕙ 4-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑮᖕᓂᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᐊᓴᐃᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖕᒥ. 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᐊᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᑦ ᐃᒥᕐᓂᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖕᒥ ᐊᓯᓕᒫᖕᒋᓐᓂᓪᓗ. ᖃᐅᔨᓴᒐᒃᓴᑦ ᐃᒪᖃᐅᑎᖃᕐᕕᖕᓂᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᐱᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑕᖕᒌᔪᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖕᒐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᐱᖕᒐᓱᐊᖅᑎ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓕᒫᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖃᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᐊᒃᑑᕙ 23-ᒥᓂ.

ᒫᓐᓇ ᐃᒥᐅᑉ ᐱᐅᓂᖕᒐ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖕᒋᓐᓄᑦ (ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ) ᓈᒻᒪᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓯᓕᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᑲᔪᓯᓪᓗᑎᒡᓗ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖕᒋᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ (ᐊᒃᑑᕙ 17-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ) ᖃᐅᕝᕙᓯᓐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖕᒋᑦ F2 ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ (F2 ᐊᕕᒃᓯᒪᔫᕗᖅ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑑᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑎᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖕᓃᖖᒑᖅᑐᓂᒃ.)

ᑖᒃᑯᐊ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖕᒋᑦ ᐊᓯᔾᔨᐊᕐᔪᒃᓯᒪᔪᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᓛᖕᒐᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᑐᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑑᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑯᓐᓂᖕᒐᓂᒃ ᐊᒃᑑᕙ 12 ᐊᒻᒪᓗ 19-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖕᒥ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒐᓂ (ᓄᖅᑲᖕᒐᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᓕᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖕᒨᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ), ᓱᕈᖅᓯᒪᔪᖃᕐᓂᑯᒥ. ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒐᓃᑦᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖖᒋᑲᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒍ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖕᒋᓐᓄᑦ, ᓂᒋᖅᐸᓯᖕᒐᓃᑦᑐᖅ ᐱᐅᓯᓚᐅᕐᒥᔪᖅ. ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖕᒐ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖕᒥ, ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᐅᕙᒃᑐᒥ, ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖖᒍᖅᓯᒪᓚᐅᕐᒥᔪᖅ. ᐊᓯᖖᒋᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖖᒋᑦᑐᑦ.   

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑭᖕᒍᓪᓕᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖕᒍᔪᒃᓴᑦ

ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᓐᓂᖕᒐ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᑕᒻᒪᕆᖕᓄᓪᓗ. ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎ, ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ. ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎ ᐲᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓴᓗᒻᒪᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕇᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᑖ. ᓄᑖᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓂᖕᒐᓂ, ᐃᒥᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒃᓴᖕᒐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒐᓄᑦ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᔭᕆᐊᑐᓛᒥᒃ ᐃᒥᖃᓕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓕᖕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ.        

ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᒥᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖁᔨᕗᑦ ᐅᕘᓇ submit this form ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐅᖄᓚᓗᑎ 979 5603. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᓯ, ᑖᓐᓇ ᐃᒥᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑐᐊᖕᒍᒻᒪᑦ ᐃᓱᒫᓗᑎᑭᔭᐅᔪᓄᑦ.

 

Timeline Summary

ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓕᕐᓂᖕᒋᑦ ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖕᒋᑦ

ᑏᓯᐱᕆ 6, 2021 ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᐃᒥᖁᔭᐅᖖᒋᓚᑦ ᑯᕕᓲᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖖᒋᓐᓂᖕᒋᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᓐᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖖᒋᓐᓂᖕᒋᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓕᒫᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᓕᕐᓂᖕᒋᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓕᖅᑐᑎᒡᓗ ᒪᓕᒃᑐᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ. 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᓐᓂᑦ ᐲᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᕆᐊᖃᖖᒋᓐᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂ ᓄᑖᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖕᒍᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᓅᕕᐱᕆ 22, 2021 ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ

ᐊᒃᑑᕙ 24-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᒋᑦ WSP-ᒃᑯᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ “ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᔫᓪᓗᓂ.” ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕐᓂᖖᒋᑦᑑᓪᓗᓂ ᐅᐸᒐᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓄᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᐸᒐᒃᓴᖅ.

ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᔪᖅ, ᑕᐃᔭᐅᓂᖕᒐ, ᐊᑯᓐᓂᖕᒐᓃᑦᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᖅᑲᑦ. ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᓂᖕᒐ ᐊᓂᕐᓂᖃᕐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑯᓐᓂᖕᒐᓂ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᖕᒐᑕ, ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᕚ ᓂᓪᓕᓱᐃᑦᑐᑦ ᐆᓇᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒐᓄᑦ, ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒃ ᐱᑭᓐᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᐊᖕᒋᓂᖅᓴᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ. 

ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᓂᖕᒐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᒪᖕᒑᖅ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖕᒐ ᐊᑖᓃᓐᓂᖕᒐᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᑎᖕᒐᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1962-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ. ᐅᖅᓱᖃᐅᑎᑐᐊᖕᒍᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᓯᐊᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖖᒋᑦᑐᖅ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ.  

ᐅᓪᓗᖅ ᑕᕝᕙᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖅᓱᖃᐅᑎᒦᖕᒑᕐᓂᖕᒐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᒋᑦ  ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒻᒨᕐᓂᕐᒥᖕᒑᖅ. ᓇᓗᓇᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓯᕐᕕᒋᔭᖕᒐᓂᑦ ᐃᒥᖃᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᖅ.