ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ

ᓱᖕᒪᑦ ᐃᒥᖅᐳ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᖕᓂᓚᐅᖅᐸ?

ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ. ᓱᕐᓗᕗ ᓯᕗᓪᓕᐅᓲᖕᒍᕗᖅ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒋᓪᓗᑎᒍ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ. ᑕᐃᒫᒃᓱᓕᐸᓗᒃ ᓇᐃᔭᕌᖕᒐᕕᑦ ᓴᓂᕐᓂᒃ ᐅᖁᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᖁᐊᒃᑯᕕᖕᒥ, ᓱᕐᓗᕗ ᓯᕗᓪᓕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᕙᒃᐳᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓈᒻᒪᖖᒋᑦᑐᓂᑦ.

ᑎᐱᖕᒐᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒋᓲᕗᑦ ᑎᒥᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᓇᐃᔭᒃᓴᖅ ᑎᐱᖃᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᒥᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᒥᖅᐳᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖅᐸᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᕈᕐᓂᕐᒪᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒃ?

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎ ᓱᕈᐃᓂᖕᒐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓇᓂ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᕿᕐᓛᖅᑐᕕᓂᖅ (ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᔪᕕᓂᖅ) ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎ. ᖃᖕᒐᖖᒍᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᒪᓂᖅᑲᒥ ᐃᒪᖅ (ᐃᒻᒥᓂᒃ) ᑲᑎᓐᓂᖅᐳᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖕᒧ ᐱᐅᖖᒋᑦᑐᒧᑦ. ᑖᓐᓇᑐᐊᖕᒍᕗᖅ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑐᕕᓂᖅ.   

ᐃᒥᕐᒨᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑖᓅᖅᐸᓪᓕᐊᓐᓂᖅᐳᖅ ᖃᑦᑕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖖᒍᖅᑐᓂ. ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᕐᓗᒍ, ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᒃ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᒐᒥ ᖃᑦᑕᒨᖅᑐᕕᓂ. ᓄᑎᒃᓯᒪᖖᒋᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ (ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒐᓃᑦᑐᖅ).

ᐳᔪᕈᔪᐊᓄᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖖᒍᖅᐸᓪᓕᐊᔪᕕᓂᖅ. ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᒃ ᖃᑦᑕᕐᒨᖅᐸᓪᓕᐊᔪᕕᓂ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖖᒋᑦᑐᒧᑦ ᐃᒪᖃᖖᒋᑦᑐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖕᓄᑦ.

ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔫᑉ ᐳᔪᖕᒐ ᑎᑭᐅᑎᔪᕕᓂᖅ ᐱᓗᐊᓕᕐᒪᑦ, ᐃᒪᕐᒨᖅᑐᕕᓂ (ᐊᑖᓃᑦᑐᒧ). ᐃᒪᕐᒦᖖᒑᖅᑐᓂ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᖕᒨᖅᑐᕕᓂᖅ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒧᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᓂᕈᓐᓇᖅᓯᓛᕋᑦᑕ ᐃᒥᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒍ?

ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ ᓅᕕᐱᕆ 23, 2021, ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖕᒋᑦ ᐊᑖᓃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓄᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐲᖅᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᓚᐅᖖᒋᑦᑐᒥ ᖃᐅᔨᓚᐅᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᑦ, ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᓕᖅᐸᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᒍᑎᒃᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᓕᖅᐸᑕ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓪᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓐᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᖃᖅᐸᓪᓕᐊᕙ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅᑖᒃᑲᓐᓂᖁᓇᒍ?

ᖃᐅᔨᔭᐅᒻᒪᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑖᓃᓐᓂᖕᒐᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐅᑉ. ᖃᓂᒋᔭᖕᒐᓃᑦᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᖕᒋᓐᓄᑦ ᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓄᑦ. ᓇᓂᓯᔪᖃᖅᓯᒪᖖᒋᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᕿᕐᓛᖅᑐᖃᖅᓯᒪᕗᑦ (ᖁᑦᑎᓐᓂᖕᒐ) ᓇᓂᔭᐅᓪᓗᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ.

ᓱᓕᒃᑲᓐᓂᖅ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅᐳᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ S:CANN ᖃᐅᔨᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᐸᒃᑐᓂᓗ ᐊᓯᖕᒋᓐᓂ ᕼᐋᒻᒪᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᓂᕈᐊᕆᔭᐅᓪᓗᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᓯᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥ. ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᑕᖃᐃᖅᓯᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂ, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᓪᓗᓂ. ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓐᓂᔾᔮᔪᓐᓃᖅᑐᖅ.  

ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᑎᒋᐅᕙᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔫᓂᖕᒐ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᖕᒐᓂ?

ᒫᓐᓇ ᐱᑕᖃᖖᒋᑦᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔪᖕᒥ ᐃᒥᑦᑎᓐᓂ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖃᓕᖅᑐᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᔅᓯᒥ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᖖᒋᓐᓂᖃᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ.

ᓱᖕᒪᑦ ᐃᒥᖅ ᑰᒻᒦᖖᒑᖅᑐᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓱᓐᓂᑉᐸ?

ᓇᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑰᒻᒦᖖᒑᖅᑐᒥ. ᓴᓗᒻᒪᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᒥᖅ. ᑎᐱᖃᕈᓐᓃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᒪᑐᐃᖕᒐᑎᑲᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᐃᒥᓚᐅᖖᒋᓐᓂᕐᓂᒃ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒐᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖕᒐ ᓇᐃᓐᓂᕐᒪᑦ ᐊᒃᑑᕙ 10-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ. ᑖᓐᓇ ᐊᑦᑑᑎᕙ ᒫᓐᓇᕋᑖᖕᒍᓚᐅᖅᑐᒧ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᐅᔪᒧᑦ?

ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᓂᐅ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖕᒐ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᓐᓂ ᐃᓚᒋᖖᒋᑕᖕᒐ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᐅᓚᐅᖅᑑᑉ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖕᒋᓐᓄᑦ ᐊᒃᑑᕙ 8-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ. ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒻᒨᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᒪᓚᐅᖖᒋᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᓕᖅᑐᓂ. ᑕᐃᑲᓃᑎᓪᓗᒍ ᓇᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᑦᑐᒥᒃ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᒐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑯᕕᔪᖃᖅᑐᕕᓂᐅᓂᖕᒐᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᒥ ᐅᓪᓗᖅ ᑖᓐᓇᔅᓴᐃᓐᓇᖅ - ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖅᑰᓴᐅᓯᕆᔨ ᓴᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᑖᓐᓇᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᖅ. ᑎᐱᖃᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖕᒐ. ᓴᓇᔭᐅᒌᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒃᑑᕙ 12-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᐱᖃᕈᓐᓃᖅᑐᓂ.   

ᐱᐅᖅᓱᐊᕆᐊᖃᖅᐱᑕ ᐃᒥᕐᒥᒃ?

ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐱᐅᖅᓱᐊᕆᐊᖃᖅᑐᒍ ᐃᒥᑭᒃᓴᖅᑎᓪᓗᑕ. ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂ. ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᒐᓴᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕆᐊᒃᓴᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᐳᖕᒐ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᒪᑭᓪᓕᓐᓂᕈᑦᑕ?

ᑕᐃᒫᓪᓗᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᖅᓯᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᒪᓲᖕᒍᒐᕕᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒥᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 72-ᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓗᒪᔪᒥᒃ ᐃᒥᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᖕᒐ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᖕᒐ ᐃᒥᖃᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᑕ?

ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᑦᑕᕗᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᕙᒃᐳᑦ ᐃᒥᕐᒥ. ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᑲᔪᖕᒋᖅᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓇᑎᑦ ᔨᐅᕈᑏᓐ ᑕᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᖖᒋᓪᓗᑎᑦ ᖃᓂᒋᔭᖕᒐᓂᒃ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ.

ᐃᒥᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓃᖅᐸ ᐃᒥᕆᐊᒃᓴᖅ?

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᒥᖕᒐ ᓈᒻᒪᒃᓯᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐃᒥᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓂᖕᒐᓂᒃ. ᑲᓇᑕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓵᖅᑮᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᓛᖕᒍᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᑐᖅ ᑲᑎᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᓂᑦ, ᐃᒥᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᒥᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᑭᒡᓕᒋᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᕈᓯᖕᒋᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᔪᖅ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓱᒫᓘᑎᑕᖃᖅᐸᑦ ᑯᕕᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑎᒥᖕᒐᓂᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᔭᕆᐊᖃᖅᐳᓯ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ.   

ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᖕᒐ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓂᖕᒋᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥ ᓱᒃᑲᓕᔪᒃᑯᑦ?

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᓯᕐᓂᒃ, ᑕᐅᑐᒐᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᖅᓱᐊᓘᑉ ᑎᐱᖕᒐᓂ. ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 24 ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᓐᓂᖕᒐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᒥᖕᒐᓄᑦ.

ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᒥᑭᑦᑐᒥᒃ ᑎᐱᖃᕈᔪᓐᓂᖕᒐᓂ?

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᒪᕗᑦ ᐲᔭᐃᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᒻᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᖃᖅᑐᑎᑦ ᐲᔭᐃᓪᓗᑎᑦ ᓱᕈᕐᒥᒃ, ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᐃᔾᔪᑎ WTP-ᒥ, ᑯᕕᑎᑕᐅᓂᖅ, ᓄᓇᓖᓪᓗ ᑯᕕᑎᑦᑎᖁᔭᐅᓪᓗᑎᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕ ᑎᐱᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᓇᐃᒍᕕᑦ, ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᐱᖃᐃᓐᓇᖅᐸᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᒥᓕᕆᔨᒃᑯᖕᒋᓐᓄᑦ (867) 979-5603.

ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᓇᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐸᕗ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂ ᐃᒥᕐᒥ?

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᖖᒋᓚᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᓇᐃᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᒻᒥ ᐃᒥᕐᒥ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓪᓚᕆᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓃᔭᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᓕᒃᑲᓐᓂᔾᔭᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᒋᓐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖃᖅᐸᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᒋᑦ ᑭᐅᑲᐅᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᓪᓗ. ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖃᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᔪᖃᑐᐃᓐᓇᖅᐸᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᑲᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᕗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᒃᑯᓐᓄᑦ.  

ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐳᖕᒐ ᓇᐃᒍᒪ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᑦᑐᒥ ᐃᒥᕐᒥ?

ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᑉᐸᑕ ᑎᐱᕐᓗᒃᑐᒥ ᐃᒥᕐᒥᒃ, ᓲᕐᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᔪᖕᒋᖅᓴᐃᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂ ᒪᓕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐅᖄᓚᓚᐅᖕᒋᓐᓂᖕᒋᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ:

1. ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕈᕕᑦ ᑎᐱᖕᒐᓂᒃ, ᐃᒥᖅ ᐊᓯᐊᓅᕈᑎᓗᒍ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒧᑦ ᐆᑦᑐᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ. ᑎᐱᖃᐃᓐᓇᖅᐸᑦ;

2.    ᐲᕐᓗᒍ ᑯᕕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒦᑦᑐᖅ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᔾᔪᑎ,

3.    ᑯᕕᑎᓪᓗᒍ 10-ᒥᓂᑦᔅᓂ, ᐲᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ.

4.    ᐅᐊᓴᕐᓗᒍ ᑯᕕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᑉ ᖁᕕᕐᕈᐃᔭᐃᔾᔪᑎᖕᒐ, ᐃᕐᕈᕐᓗᒍ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒧᑦ,

   ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᖅᐸᑦ.

5.    ᐃᒥᖅ ᐆᑦᑐᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᑎᐱᖃᕐᒪᖕᒑᔅᓱᓕ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒍ,

6.    ᑯᕕᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᑉ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᔾᔪᑎᖕᒐ ᐅᑎᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᑎᐱᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᐸ ᓱᓕ ᒪᓕᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᑦᑕᐅᑎᒋᔪᒪᔪᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒋᒋᐊᓕᒻᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᑲᐅᑎᒋᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (979-5603).

 

ᖃᓄᐊᓗᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᖖᒋᒍᓐᓇᕐᒪᑦ ᓇᐃᔭᔅᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂ?

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖕᒋᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᐊᑦᑑᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᒥᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐃᒪᓂᖕᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕋᐃᓐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᑦᑐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓱᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᒥᑦᑎᐊᕙᖕᓄᑦ. 

ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒫᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ ᐊᒃᑑᕙ 23, 2021 ᐊᑦᑎᓐᓂᖅᓴᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᕈᔫᑉ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖕᒐ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒐᓄᑦ, ᐃᒥᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᒦᖖᒑᖅᑐᖅ ᓈᒻᒪᒃᓯᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᒻᒪᕆᓕᖅᑐᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.  

ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᒪᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᓱᓕ ᑎᐱᖃᖅᐸᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓱᓐᓂᒃ, ᐅᖄᓚᔾᔪᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ.