Past Updates

Timeline Summary

ᖃᓄᐃᓕᖕᒐᓕᕐᓂᖕᒋᑦ ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖕᒋᑦ

ᑏᓯᐱᕆ 6, 2021 ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᐃᒥᖁᔭᐅᖖᒋᓚᑦ ᑯᕕᓲᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖖᒋᓐᓂᖕᒋᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᓐᓂ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖖᒋᓐᓂᖕᒋᓐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓕᒫᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᓕᕐᓂᖕᒋᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓕᖅᑐᑎᒡᓗ ᒪᓕᒃᑐᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ. 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖕᒋᓐᓂᑦ ᐲᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᕆᐊᖃᖖᒋᓐᓂ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂ ᓄᑖᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖕᒍᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᓅᕕᐱᕆ 22, 2021 ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ

ᐊᒃᑑᕙ 24-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᒋᑦ WSP-ᒃᑯᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓚᐅᖅᑐᑦ “ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᔫᓪᓗᓂ.” ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕐᓂᖖᒋᑦᑑᓪᓗᓂ ᐅᐸᒐᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓄᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᐸᒐᒃᓴᖅ.

ᐊᑐᕈᓐᓇᐃᓪᓕᔪᖅ, ᑕᐃᔭᐅᓂᖕᒐ, ᐊᑯᓐᓂᖕᒐᓃᑦᑐᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᖅᑲᑦ. ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᓂᖕᒐ ᐊᓂᕐᓂᖃᕐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑯᓐᓂᖕᒐᓂ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᖕᒐᑕ, ᐊᔾᔨᐸᓗᒋᕚ ᓂᓪᓕᓱᐃᑦᑐᑦ ᐆᓇᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒍ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒐᓄᑦ, ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒃ ᐱᑭᓐᓂᖅᓴᐅᕗᖅ ᐊᖕᒋᓂᖅᓴᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ. 

ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᓂᖕᒐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᑭᓱᒧᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᒪᖕᒑᖅ. ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᐅᔪᓐᓃᕐᓂᖕᒐ ᐊᑖᓃᓐᓂᖕᒐᓂᒃ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᑎᖕᒐᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 1962-ᖕᒍᑎᓪᓗᒍ. ᐅᖅᓱᖃᐅᑎᑐᐊᖕᒍᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐊᓯᐊᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖖᒋᑦᑐᖅ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᒥᒃ.  

ᐅᓪᓗᖅ ᑕᕝᕙᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖅᓱᖃᐅᑎᒦᖕᒑᕐᓂᖕᒐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖕᒋᑦ  ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᕕᒻᒨᕐᓂᕐᒥᖕᒑᖅ. ᓇᓗᓇᐃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓯᕐᕕᒋᔭᖕᒐᓂᑦ ᐃᒥᖃᕐᕕᖕᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᖅ.