ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᑎᒥᐅᔫᑉ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑉᐸᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᐱᐅᔪᓂᑦ ᓴᖅᑮᓯᒪᓇᓱᑦᑐᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᓂᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᓄᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓂᐊᕋᑦᓯᐅᒃ.