ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᒪᐃᔭ ᐊᒻᒪ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᑦ (8) ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕙᑦᑐᓂᑦ.

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᕙᑦᑐᑦ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᓂ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑕᒪᐅᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑎᒪᓚᐅᖅᐸᒻᒥᔪᑦ ᑲᑎᒪᒋᐊᖃᕋᐃᒐᒥᒃ.

 

ᒪᐃᔭ ᑭᐊᓂ ᐱᐅᓪ

ᑭᐊᓂ ᐱᐅᓪ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᓅᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᓄᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 1986-ᒥ. ᑕᐃᒪᖕᖓᓂᒃ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᓄᖏᑦ ᐃᓚᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ 2,00-ᓂᑦ 8,500-ᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂ, ᑭᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓪᓗᓂ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᒐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᔪᖅᑐᕐᕕᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕿᓕᕆᔨᓄᑦ. 2012-2015-ᒧᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ 2019-ᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓗᓂ ᒪᐃᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ - ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᒋᐊᖃᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ

MayorBell@iqaluit.ca

 

ᒪᐃᔭᐅᑉ ᑐᓪᓕᐊ ᓵᓚᒪᓐ ᐊᕙ

ᓵᓚᒪᓐ ᐊᕙ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᖃᒻᒪᒥ ᖃᓂᒋᔮᓂ ᐃᒡᓗᓕᒃ. ᓱᕈᓯᕈᓘᓚᐅᕐᓯᒪᒐᒥᓂᒃ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᓂᑦ ᐃᓱᒪᕙᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᒍᑎᖏᓐᓂᑦ; ᓇᔮᑕ ᒥᕐᓲᑎᖕᖑᐊᖓᓂᒃ ᓱᕋᐃᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓐᓂᕐᒥᔪᖅ - ᓇᔮ ᓂᖕᖓᒍᑎᒋᓯᒪᕐᔪᐊᖅᑕᖓᓂᑦ. ᓵᓚᒪᓐ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᕈᒻᒪᐅᔪᖅ ᐃᓕᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓲᖑᔪᖅ, ᐸᐃᕆᕕᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ; ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᕐᓂᒃ.

ᓵᓚᒪᓐ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᔪᖅ, ᓄᓇᕗᑦ, ᓄᓕᐊᖓᓗ, ᔫᑎ, ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓅᓱᑦᑑᓕᖅᑑᓐᓂᒃ ᐸᓂᖃᖅᑐᓂ. ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᓂᑦ ᕿᑐᕐᖓᖃᕐᒥᔪᖅ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᑦ ᓄᓕᐊᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓂᑦ, ᐃᕐᖑᑕᖃᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᓂ.

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᑐᓪᓕᐊ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᐅᑉ, ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᓂᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ, ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ

S.Awa@iqaluit.ca

 

ᑲᑎᒪᔨ ᓴᐃᒪᓐ ᓇᑖᖅ
S.Nattaq@iqaluit.ca

 

ᑲᑎᒪᔨ ᖁᐊᓴ

ᑲᑎᒪᔨ ᖁᐊᓴ ᐃᓅᓯᓕᒫᐸᓗᒻᒥᓂ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓴᖅᑮᓇᓱᐊᖃᐅᑕᐅᕙᑦᑐᓂ ᐱᐅᔪᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᐅᑎᑦᓴᓂᑦ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕘᒥᐅᑕᓄᑦ. ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖏᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᖅ ᐋᓪᓚᐅᖏᑎᐊᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᑎᓴᒪᒋᔭᐅᓗᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒧᑦ (ᓅᕖᐱᕆ 2017-ᒥᑦ ᔪᓂ 2018-ᒧᑦ) ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᕘᒧᑦ (ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑐᒋᑦ ᐊᒡᒍ 2013-ᒥᑦ 2021-ᒧᓄᑦ). ᐱᓕᕆᔨᐅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᓪᓚᑦᑎᐅᓂᕐᒥᑦ ᑲᖏᖦᖠᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒥᑦ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᒪᐃᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᒻᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔭᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᒻᒥᔪᖅ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᐋᔩᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᔪᓄᑦ.

ᒫᓐᓇᓕ ᓄᖅᑲᖓᐸᓗᓕᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᑲᑎᒪᔨ ᖁᐊᓴ, ᓇᑦᓴᕈᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᖕᖏᓂᕆᔭᒥᓂᒃ ᓵᒧᑦ. ᑐᕌᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᓇᓪᓕᒍᓲᑎᖃᕐᓗᓂ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᒍᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐱᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐃᕙᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᑦᑎᓐᓂᑦ.

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ:

p.quassa @iqaluit.ca

 

ᑲᑎᒪᔨ>

ᐅᑲᓕᖅ ᑰᓕ ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓂᒋᐊᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐃᖃᓗᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᔪᖅ ᐊᐃᐱᓕᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᓂᐊᖁᖕᖒᑎᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᓂᕋᔭᒻᒥᑦ, ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ, ᐋᕐᕕᐊᓂ, ᑭᖕᖓᕐᓂ, ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ (ᐱᖓᓱᓂᑦ ᑕᖅᑭᓂᑦ) ᐊᒻᒪ ᔨᐊᓗᓇᐃᒥ (ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᑕᖅᑭᕐᒥᑦ). ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᖃᖅᑎᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ 34-ᓂᑦ, ᐱᖓᓱᓂ ᕿᑐᖕᖓᓕᒃ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᓂᑦ, ᑎᒍᐊᖃᖅᑐᓂ ᐃᓗᓕᒻᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᑦ ᐃᕐᖑᑕᖃᖅᑐᓂ.

ᑲᑎᒪᔨ ᑰᓕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓯᒪᓕᖅᑐᖅ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓗᓂ, ᑕᐅᓐᑯᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᐅᓗᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᐅᓗᓂ, ᑐᓪᓕᐅᓗᓂ ᑎᒥᐅᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᒻᒧᑦ. ᔮᓐᓄᐊᕆᒥ 2003, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᖅ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓗᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᑦᓴᓯᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᒪᔨ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓕᖅᑕᖓ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥ.

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ:

o.curley@iqaluit.ca

 

ᑲᑎᒪᔨ ᑲᐃᐅᓪ ᓴᐳᕐᑦ

ᐃᓅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᓂ ᓂᒋᐊᓂ ᐋᓐᑎᐅᕆᐅ, ᑲᐃᐅᓪ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᕈᐊᐃᐅᓪ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᒥ 2002. ᖃᖏᖦᖠᓂᕐᒧᑦ ᓄᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 2003-ᒥ, ᑕᐅᕙᓂ ᐅᐊᖕᓇᒥᐅᑕᕈᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ, ᓄᓕᐊᖅᑖᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪ ᕿᑐᕐᖓᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᒃ.

ᑲᐃᐅᓪ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᖃᖏᖦᖠᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᔨᐊᓗᓇᐃᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᓄᑦᑎᓚᐅᖏᓂᕐᒥᓂ 2016-ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓕᖅᑕᒥᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᑲᐃᐅᓪ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᐳᕈ 2017-ᒥ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᓂ 2019-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑲᐃᐅᓪ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᖂᑕᖅ ᓱᓴᐃᔭᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕙᑦᑐᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᐱᓕᕆᓗᐊᕈᓐᓃᕋᐃᒐᒥ, ᑲᐃᐅᓪ ᐊᓯᕙᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓪᓕᐊᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᓂ ᐃᓚᓐᓈᒥᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ, ᑖᑦᓯᓂᑦ ᐃᓄᑦᑕᐅᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ
ᑐᓪᓕᐊ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᐅᑉ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᒋᐊᕐᕖᑦ

K.Sheppard@iqaluit.ca

 

ᑲᑎᒪᔨ ᕉᒪᐃᓐ ᓯᑏᕙᓐᓴᓐ

ᕉᒪᐃᓐ ᕿᑐᕐᖓᓕᒃ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᕐᖑᑕᖃᖅᑐᓂ ᐊᕐᓇᓗᑳᓐᓂᒃ. ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 20-ᓄᑦ, ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ. ᕉᒪᐃᓐ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ 2009-ᒥᓂᒃ, ᒪᐃᔭᒧᑦ ᑐᓪᓕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒋᓪᓗᓂ.

ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓗᓂ, ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᐸᑦᑐᖅ.

ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ, ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ
ᑐᓪᓕᐊ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᐅᑉ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ
ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖅ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᒋᐊᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ

R.Stevenson@iqaluit.ca