ᐃᑲᔪᖅᐸᑦᑐᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᒐᑎᒃ

ᐃᖃᓗᓐᓂ ᖃᑦᑎᕆᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᒐᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ - ᐊᑕᐅᑦᓯᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑉᐸᑦᑐᑦ ᖃᑦᑎᕆᓪᓗᑎᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ.  ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᒐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓗᓂ ᖃᑦᑎᕆᔨᓂᑦ ᐊᑦᓱᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᐅᔪᓂᑦ ᑎᒍᓯᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᐸᑦᑐᒍ. ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ  ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᒐᑎᒃ ᐊᑐᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᔪᓂᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᖃᕈᓐᓇᑎᑦᓯᕙᒻᒪᑕ.

 

ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓂᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᑦᑐᓂᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᐸᖃᑕᐅᒋᐊᖃᕋᐃᒐᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓗᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᓃᑦ.  ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᔪᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑎᑐᑦ ᐱᔭᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᑲᕐᕋᓂᑦ 12-ᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᑭᑕᒫᖅ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓄᑦ (6) ᑕᖅᑭᓄᑦ.  ᒫᓐᓇ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦᓴᓂᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ.