ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᑦᓯᐊᓂᒃᑯᑦ ᑐᖕᖓᔾᔪᑎ

ᑐᕌᒐᕆᔭᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᔨᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑭᒪᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓄᑦ ᓇᖕᒥᒍᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓂᑦ.  ᐅᑉᐱᕈᓲᑎᖃᖅᑐᒍᑦ ᓱᓕᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓱᓕᔪᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᓯᐊᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᑦᓯᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᓯᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓂᒃᑯᑦ. ᓱᓕᔪᓐᓇᕈᓐᓇᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᓂᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᑏᓐᓇᓂᐊᖅᑕᕗᑦ.  ᐱᓇᓱᐊᖏᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᒋᐊᑦᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᐸᓪᓗᒋᑦ.

 

ᐅᑉᐱᕆᔭᕗᑦ

ᑭᐅᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ - ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑦᓯᐊᖃᑦᑕᕆᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒌᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐱᐅᓯᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ.

ᓱᓕᔪᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ/ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖅ - ᐱᐅᔪᐊᓗᒻᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᖃᕈᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᐱᑦᓯᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑦᓯᐊᕙᐅᑎᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖅ - ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᐅᔪᐊᓗᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔪᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᕙᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒥᑦ.

ᐱᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ - ᓄᑖᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔾᔪᑎᖃᕈᒪᕙᑦᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᕙᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᖅ - ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦᓯᐊᕙᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᕈᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔾᔪᑎᑦᓯᐊᕙᓐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᑉᐸᑦᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᓯᐊᐸᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.

ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᖅ - ᐊᑐᓂ ᐆᑦᑑᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᓲᕐᓗ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔾᔪᑎᒋᕙᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᓐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐱᐅᓯᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ.

 

ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᑐᓐᖓᔾᔪᑎᑦ

ᐸᓖᓯᖕᖑᐊᖑᓂᒃᑯᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᕙᒃᑲ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᐅᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓄᑦ; ᐃᓅᓯᕐᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᓂᑦ; ᓴᐳᔾᔨᕙᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖕᖏᑦᑐᑦ ᐱᕋᔭᑦᑕᐅᓂᕐᒥᑦ; ᓴᖕᖐᑦᑐᑦ ᓵᓚᖃᕈᒪᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᕋᓇᕐᓵᕈᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᒪᖕᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᑭᕋᖅᑐᐸᓪᓗᒋᑦ ᐱᑦᓯᐊᖕᖏᒍᑎᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᑦᓯᐊᖏᓐᓂᕐᒥᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᑦ ᐃᑉᐱᒋᑦᓯᐊᐸᓪᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᕈᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᓱᒪᕐᓱᓂᒃᑯᑦ, ᐊᔾᔨᒌᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓕᓂᕐᓯᐅᕐᓂᒃᑯᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒪ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓅᓯᕆᕙᑦᑕᕋ ᐱᑦᓯᐊᐸᓪᓗᖓ ᐆᑦᑑᑎᐅᔪᓐᓇᐸᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᖃᖅᐸᓪᓗᑕ ᐱᐅᖕᖏᑦᑐᓂᑦ ᓴᖅᑮᑕᐃᓕᒪᕙᓪᓗᑕ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᓐᓄᑦ.  ᑲᑉᐱᐊᓱᑦᑕᐃᓕᒪᕙᓪᓗᖓ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᕋᐃᒍᒪ, ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐅᓕᕋᐅᒍᒪ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᑕᐅᑎᐅᓕᕋᐃᒍᒪ; ᐃᖕᒥᓂᒃ ᐱᓯᒪᒍᓐᓇᕐᓗᖓ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒌᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᓯᒃᑲ ᖃᓄᐃᖕᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ.  ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᓱᓖᓐᓇᐅᔭᕐᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒪ ᓯᓚᑖᓂ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ.  ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᐸᓐᓂᕐᓂᒃ ᐆᑦᑑᑎᑦᓯᐊᕙᐅᓇᓱᑉᐸᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᒪ.  ᑕᑯᒐᐃᒍᒪ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓴᕋᐃᒍᒪ ᖃᖕᖑᓇᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓂᑦ ᑲᖕᖑᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᖓ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᓐᓂᐊᖏᓚᒃᑲ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᓕᕈᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᒐᔭᖅᑕᒃᑲ.

ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᓯᖅᐸᓐᓂᐊᖕᖏᓚᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑲ, ᐱᐅᑦᓴᖏᔾᔪᑎᒃᑲ, ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᒃᑲ, ᐱᔪᒪᔾᔪᑎᒃᑲ, ᐱᐅᑦᓴᖏᔾᔪᑎᒃᑲ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖃᕐᓂᕋ ᐱᓪᓗᒍ ᑐᑭᓕᐅᕈᑎᑦᓴᓄᑦ ᐊᕝᕕᐊᖅᑎᖃᑦᑕᓂᐊᖏᓚᒃᑲ.  ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᖅᐸᖏᓪᓗᖓ ᐱᕋᔭᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᓇᓱᐊᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᐱᕋᔭᑉᐸᑦᑐᑦ, ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᖓ ᐱᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕐᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑉᐱᐊᓱᑉᐸᖏᓪᓗᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᐸᖏᓪᓗᖓ, ᕿᒥᑉᐸᖏᓪᓗᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᐅᖏᑎᑦᓯᕙᖕᖏᓪᓗᖓ, ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖕᖏᒃᑯᒪ ᐊᔪᐃᓐᓇᐸᖕᖏᓪᓗᖓ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᖏᓪᓗᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᓯᐊᖅᐸᖏᓪᓗᖓ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᖁᔭᓕᔾᔪᑎᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖅᑕᕋ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᒐ ᐊᓪᓚᕕᓐᓂᑦ ᑕᕐᓴᐅᓂᖓᓂᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᒌᓐᓇᓂᐊᕐᓗᒍ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒋᓂᐊᕋᒃᑯ ᑕᐃᒪᖕᖓᓕᒫᖅ ᓱᓕᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕐᓗᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᐊᕐᓗᖓ ᐊᑐᖅᐸᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓇᓱᖃᑦᑕᓂᐊᖏᓚᖓ ᐱᕋᔭᐃᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᓚᐃᕐᕆᔭᐃᔪᓄᑦ ᐱᕋᔭᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᖁᔨᖕᖏᑦᑐᓂᑦ, ᐸᓖᓯᖕᖑᐊᖑᖃᑎᒃᑲᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒥᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑐᐃᓐᓇᐸᓐᓂᐊᖏᓚᒃᑲ.  ᐃᑲᔪᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖓ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓐᓂᑦ ᓱᓕᓂᕐᓯᐅᐸᑦᑐᓂᑦ.  ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐅᕙᖓᑐᐊᑦᓯᐊᖅ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐅᒐᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᐊᕆᐊᑦᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᐸᓐᓂᐊᖅᑐᖓ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᔮᖏᓐᓂᒃ ᐅᕙᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᑦᑑᓴᑦᓯᐊᐸᓪᓗᖓ ᐱᔪᓐᓇᓂᒃᑯᑦ.

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒋᓇᓱᐊᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑕᒃᑲ ᐊᑐᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᑦᓯᐊᕙᐃᑦ, ᓂᕈᐊᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕐᓂ ᐱᓕᕆᑦᓯᐊᖏᓐᓇᐅᔭᕋᓱᓐᓂᐊᖅᐳᖓ ᐸᓖᓯᖕᖑᐊᖑᓂᒃᑯᑦ.