ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᐃᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎ: (867) 979-5600

ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎ:  admin@city.iqaluit.nu.ca

ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ: ᐃᓪᓗ 901, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᑎᖓ 460, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0

ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ: (867) 979.5922

ᓂᐱᓕᐅᖁᔪᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓯ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᒥᑦ, ᐅᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒋᑦ.  ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᐸᖅ, ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᒥ ᑭᐅᔨᓄᑦ 979-5650.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.