ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᒃ

13/09/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 14, 2018 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 8-ᒥ 5-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.
13/09/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 16, 2018 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 1-ᒥᑦ 3-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.
12/09/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᑎᓴᒻᒥᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 12, 2018, ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 8-ᒥ ᖁᓛᓄᓄᑦ, 12-ᒧᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ.
11/09/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᓂᒃ 4000-ᓂ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 12, 2018 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 9-ᒥ 5-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.
10/09/2018
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᖅ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓇᓂ ᑲᑎᒪᔨᕋᓚᓂ:
05/09/2018
ᓯᔪᑦᑐᖅᓴᕐᕕᐅᑉ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᑲᓱᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᑦ ᖃᖅᑲᒥᐅᑦ ᑐᕌᕈᑎᖏᑦ ᐊᑖᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᐃᒪᖃᓐᖏᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᖓᑕ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ 9−ᒥ ᐅᓪᒫ$ᑯᑦ 5−ᒧᓄ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᕿᑎᖅᑰᒻᒥ, ᓰᑏᑉᐱᕆ 6, 2018:
04/09/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒧᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᓪᓛᕐᔭᐃᑯᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᓱᓪᓗᓕᓐᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᐃᓚᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᕿᑎᐊᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 5... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ »
31/08/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒧᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᓪᓛᕐᔭᐃᑯᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᓱᓪᓗᓕᓐᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᕼᐋᐱ ᕚᓕᒥᐅᑕᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓛᕐᒪᑕ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᓕᖅᑭᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 4, 2018 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ »
30/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓪᓘᓕᖅᐸᑦ, ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 3, 2018. ᓄᓇᒃᑰᔫᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᑦᑕᖏᑦ ᐃᑲᕐᕋᖏᒍᑦ ᐃᓚᖕᖓᕐᓯᒪᓛᕐᒥᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓪᓗᕐᒥ.
29/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᐊᕐᒫᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥᒃ, ᓇᑲᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᒥᑦ 692 ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᔪᓐᓃᕐᒪᑦ.