ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᒃ

04/09/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒧᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᓪᓛᕐᔭᐃᑯᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᓱᓪᓗᓕᓐᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᐃᓚᖓ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᕿᑎᐊᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 5... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ »
31/08/2018
ᑲᔪᓯᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒧᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᓪᓛᕐᔭᐃᑯᑎᓕᐅᖅᑐᑦ ᓱᓪᓗᓕᓐᓂᑦ, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᕼᐋᐱ ᕚᓕᒥᐅᑕᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓛᕐᒪᑕ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᓕᖅᑭᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 4, 2018 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ »
30/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᓪᓘᓕᖅᐸᑦ, ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 3, 2018. ᓄᓇᒃᑰᔫᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᑦᑕᖏᑦ ᐃᑲᕐᕋᖏᒍᑦ ᐃᓚᖕᖓᕐᓯᒪᓛᕐᒥᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓪᓗᕐᒥ.
29/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᐊᕐᒫᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥᒃ, ᓇᑲᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᒥᑦ 692 ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᔪᓐᓃᕐᒪᑦ.
28/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᑐᕌᕈᑎᓕᓐᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓂ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᖃᑦᓰᓐᓇᕈᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 12-ᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓕᕐᒪᑦ ᐅᓐᓄᒃ, ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 7-ᒨᖅᐸᑦ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᓕᖅᑭᕐᒥ, ᐋᒐᓯ 28, ᑎᑭᓪᓗᒍ 7-ᒧᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ, ᐱᖓᑦᓯᕐᒧᑦ, ᐋᒐᓯ 29... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ »
27/08/2018
ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᐋᒐᓯ 29, ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓛᕐᒪᑕ ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᕝᕙᓂ. ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᓯᒋᐊᑐᓛᖕᖏᑦᑐᑦ.
27/08/2018
ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒧᑦ, ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᐅᓴᔪᑦ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖁᔭᐅᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊ ᐊᕙᑎᓄᑦ:
25/08/2018
ᐃᒥᖃᕈᓐᓃᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ, ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑕᑕᑉᐸᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᒃᑯᕕᑦᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓂᕐᕙᑦᑕᐅᕙᓪᓗᑎᒃ ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᒥ ᖃᐅᒪᓗᐊᖏᑦᑐᒥ.
23/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓚᖓ ᐸᐅᓐᓇ ᐊᑐᕆᐊᑉ ᒪᑐᓯᒪᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ ᓴᓇᔭᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᒪᑐᔭᐅᓗᓂ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 6-ᒥ ᒪᑐᐃᕐᓗᓂ ᐅᓐᓄᓕᖅᐸᑦ 6-ᒥ, ᑕᓪᓕᕐᒥᐅᓕᖅᐸᑦ, ᐋᒐᓯ 24.
23/08/2018
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᓂᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᑕᓪᓕᕐᒥᐅᓕᖅᐸᑦ, ᐋᒐᓯ 24, ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 1-ᒥᓂᒃ 3-ᒨᕋᓱᓐᓂᐊᓄᑦ, ᓴᓇᔪᖃᑲᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐃᓚᖓᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᑉ ᐊᖏᔪᐊᓘᖏᑦᑑᒐᓗᐊᒥᑦ.