ᐃᑭᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎ: ᖃᒧᑕᐅᔭᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒥᒃ ᖃᓂᒋᔮᓃᓐᓂᖓᓂᒃ ᑰᒐᓛᖅ ᐊᑐᕆᐊᑉ

27/03/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᐃᑭᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᒻᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎ: ᖃᒧᑕᐅᔭᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒥᒃ ᖃᓂᒋᔮᓃᓐᓂᖓᓂᒃ ᑰᒐᓛᖅ ᐊᑐᕆᐊᑉ
ᒫᕐᓯ 27, 2024 - ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᖅᑐᒥᒃ ᐃᑭᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᓱᕋᑦᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᐅᓴᒻᒪᑕ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᑰᒐᓛᕐᒥ ᖃᒧᑕᐅᔭᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᒥᒃ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᒥᒃ ᑰᒐᓛᖅ ᐊᑐᕆᐊᑉ.

ᐃᑭᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᓱᕋᑦᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᐅᔪᖅ ᖃᐅᑉᐸᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓛᖅᑐᖅ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ, ᒫᕐᓯ 28, 2024 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 7-ᒨᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂ.

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᒧᑕᐅᔭᖅᐸᑦᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᑦᓱᒪ ᐊᕙᑎᐊᒎᖁᔭᐅᖏᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᖅᐸᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᓐᓂᒃ, ᓴᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓗᐊᖏᑦᑐᖅ ᐊᖅᑯᑎᐅᔪᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᖃᓕᕐᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔫᑉ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

###

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐅᓇ:

ᐳᕆᐊᓇ ᓴᐃᒪᐃᔪᖅ-ᐸᐃᓐᔅ
ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᖓᑦ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
867-979-5630 | b.shaimaiyuk-baines@iqaluit.ca

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ**

Notice: