ᐃᒥᕐᓂᒃ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ

25/11/2021

ᐃᒥᕐᓂᒃ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ

ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖓ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᓖᑦ ᐊᐅᓚᑕᖓᑦ ᓚᓪᑕᔅ (Canadian Armed Forces Operation LENTUS) ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᖕᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᒥᖃᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᒥᖅᑕᕕᑦᓴᓂ.

ᐃᒥᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑐᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᐃᒥᖅᑕᕕᑦᓴᓂᑦ:

• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᕕᔾᔪᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᖓᑖᒍᑦ ᐃᓯᕐᕕᓕᒃ
• ᐊᐃᑉ ᐅᒃᐱᒃ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᕋᓛᖅ ᐃᓗᐊᓂᑦ
• ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᖃᒻᒪᖓᓂ ᐃᓗᐊᓂᑦ

ᐃᒥᖅᑕᕕᑦᓴᐃᑦ ᒪᑐᐃᖓᕙᑦᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ 11-ᒥᓂᑦ 6-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᒍᒪᒻᒪᑕ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐊᒥᒐᕐᓯᖏᒻᒪᑕ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐅᓪᓗᕋᓴᓄᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐴᕐᓯᒪᓯᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᒃᑯᕕᓐᓂ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᑕᒫᑦᑎᐊᖅ ᑎᑭᑎᑦᓯᔪᖃᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐴᕐᓯᒪᓯᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᒥᑦᓴᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓇ:
ᐊᓕᒃᓯ ᑳᒧᕋᓐ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ 
867-979-5619| a.cameron@iqaluit.ca

Notice: 
Notices Categories: