ᐃᒥᖃᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓚᓐᑕᔅ (Operation LENTUS)- ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓯᒪᔪᖅ ᑰᒻᒥᒃ ᐃᒥᖅ

09/12/2021

ᐃᒥᖃᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓚᓐᑕᔅ (Operation LENTUS)- ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓯᒪᔪᖅ ᑰᒻᒥᒃ ᐃᒥᖅ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑐᒪᔭᖕᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑏᓯᐱᕆ 9, 2021-ᒥ, ᐊᓐᓂᑭᑦᑐᕐᕕᖕᒥ ᐃᒻᒪᒋᐊᖅᑐᕐᕕᒃ ᐃᒥᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪ ᑮᖕᒦᖕᒑᖅᑐᒥᑦ, ᐱᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᒃᑯᓐᓂ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒃᑯᑦ LENTUS-ᑯᑎᒍᑦ. ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐃᒦᓱᕈᓐᓇᖅᓯᔪᑦ:

• ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᕕᔾᔪᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐅᖓᑖᒍᑦ ᐃᓯᕐᕕᓕᒃ
• ᐊᐃᑉ ᐅᒃᐱᒃ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᕋᓛᖅ ᐃᓗᐊᓂᑦ
• ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᖃᒻᒪᖓᓂ ᐃᓗᐊᓂᑦ

ᐃᒥᖅᑕᕐᕖᑦ ᒪᑐᐃᖓᕙᑦᑐᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ 11-ᒥᓂᑦ 6-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒥᖅᑕᕐᕖᑦ ᐴᕐᓯᒪᓯᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᒥᖃᖃᑦᑕᔾᔮᔪᓐᓃᖅᑐᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᓚᓐᑕᔅ (Operation LENTUS).

ᓇᑦᓴᐸᓪᓗᓯᐅᒃ ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᖃᑦᑕᓯ ᐃᒥᖅᑕᓕᕋᐃᒍᑦᓯ ᑖᒃᑯᓇᖕᖓᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓇ:

ᐊᓕᒃᓯ ᑳᒧᕋᓐ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ 
867-979-5607| a.cameron@iqaluit.ca

Notice: 
Notices Categories: