ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒍᓐᓃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᑐᖅ - ᐃᖃᓗᐃᑦ

04/09/2023

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒍᓐᓃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᑐᖅ - ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖁᔨᓂᖅ ᐅᕙᓂ ᐲᖅᑕᐅᒻᒪᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᓇᓴᐅᑎᖐᑦ: ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕗᖓ: ᓲ ᐊᐃᕗᕆ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᖓᑦ S.Avery@iqaluit.ca | 867-979-5630

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒥᓕᕆᓂᒃᑯᑦ (ᓯᑎᒃᑯᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᓐᓂ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᓪᓚᖃᖅᑑᔮᕈᓐᓃᖅᐸᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᔪᓐᓃᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔪᑦ ᐅᑯᐊ: ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᐅᔨᖏᓐᓄᑦ 867-979-5650

Notice: 
Notices Categories: