ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ - ᓰᑏᐱᕆ 15-ᒥᑦ 18-ᒧᑦ ᓰᑏᐱᕆ 7, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

07/09/2023

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ - ᓰᑏᐱᕆ 15-ᒥᑦ 18-ᒧᑦ

ᓰᑏᐱᕆ 7, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑐᓴᐅᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᒥᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓛᖅᑐᒥᑦ ᓰᑏᐱᕆ 15-ᒥᑦ 18-ᒧᑦ, ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᐅᑉ. ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓛᖅᑐᖅ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓂ ᐊᑐᕆᐊᒃᑯᑦ ᐊᑭᐊᓄᑦ ᐃᑳᕐᕕᑦᓴᖅ ᐊᑯᓐᓂᖓᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᔪᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕕᐅᑉ.

ᐃᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᕕᐅᓛᖅᑐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᖕᖑᐊᒥ.

                                                                                                                                           ##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:

ᑭᐊᓐᑦ ᑐᕆᔅᑯᓪ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

Notice: 
Notices Categories: