ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓕᒃ

10/11/2023

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓕᒃ

ᐱᔾᔪᑎᐅᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓇᑦᓴᒐᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖃᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓯᐊᓂᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖃᕆᐊᖃᕈᑎᒃ ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᒧᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᒥᑦ ᑭᖕᖒᒪᑦᓯᓂᐊᕈᑎᒃ.

ᐅᖄᓚᕕᐅᖔᖃᑦᑕᕈᒪᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᕗᖓ 867-222-2954 ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᑦ.

##

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ: ᑭᐊᓐᑦ ᑐᕆᔅᑯᓪ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ 867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

Notice: