ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᖃᒧᑕᐅᔭᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᐸᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ

16/03/2023

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᖃᒧᑕᐅᔭᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᐸᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ

ᓯᓚᑦᓯᐊᕙᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒥᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒍᒪᓕᕆᕗᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᐸᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ.

ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᐸᖏᑦᑐᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᑐᑭᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓲᑎᑲᓪᓚᐃᑦ, ᒪᕐᕉᐃᓈᓐᓂᒃ ᐅᓯᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᐃᑦ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᑦ “ᖃᒧᑕᐅᔭᕋᓛᑦ” ᓴᖕᖏᓂᓖᑦ 120cc ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 200cc ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᒪᑕ ᐊᑐᖅᑐᒋᑦ ᓄᓇᒥ, ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᖃᑕᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᐸᖏᒃᑯᑎᒃ, ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓇᓯᐊᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᒃᑰᔫᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒐᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥ, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᒃᑰᔫᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖏᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᕆᐊᓂ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᖏᒃᑯᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ. ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐸᒻᒥᔪᑦ ᓇᓴᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᔭᐃᒃᑯᑎᓂᑦ ᑎᓯᔪᓂᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐊᑐᕆᐊᓃᒃᑲᓗᐊᕈᑎᒃ ᐊᑐᕆᐊᓃᖏᒃᑲᓗᐊᕈᑎᒃ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑐᖁᔨᒻᒥᔪᑦ ᐃᓐᓇᕐᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓂᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᖅᐸᑦᑐᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᕐᓂᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᕆᐊᖑᖕᖏᑦᑐᓂ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᑦᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᖁᔨᓂᐊᕈᑦᑕ.

  • ᓱᕈᓰᑦ ᐃᑭᒪᑎᑦᓯᒋᐊᖃᖏᓯᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕙᒻᒪᑕ ᓴᓇᔨᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᑭᒪᕕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ. ᐃᑭᒪᑎᑦᓯᔪᑦ ᐅᖁᒪᐃᓪᓕᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᓇᓕᒧᑦᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓄᓇᒃᑰᔫᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑦ.
  • ᓱᕈᓰᑦ ᑲᓕᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᖃᒧᑎᓂᑦ/ᑎᓱᕋᐅᑎᓂᑦ/ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ, ᐊᑐᖕᖏᒃᑯᑎᒃ ᑎᒋᖓᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᑕᕕᒻᒥᑦ. ᑲᓕᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑦᑐᓈᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᑦᑐᑲᓪᓚᓐᓂᕈᑎᒃ ᑯᑭᓕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᓴᓗᐊᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᑉ, ᐋᓐᓂᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕈᑎᐅᓗᓂ
  • ᓱᕈᓰᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᒋᐊᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐃᑳᓕᕋᐃᒍᑎᒃ ᐊᑐᕆᐊᕐᓂᒃ/ᓄᖅᑲᖓᕕᓐᓂᒃ ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᕆᐊᖃᖏᑦᑐᒥᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᖅᑲᖃᑦᑕᖁᔭᐅᒋᐊᓖᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᓇᒧᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑕᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑳᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᖏᑉᐸᑦ. ᐊᐳᖅᑕᐅᒍᑎᒃ ᓄᓇᒃᑰᔫᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥ ᐃᓅᔪᓐᓃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᑦᑕᐃᓕᒪᒐᑦᓴᐅᔪᑦ ᐱᑦᑎᐊᑐᒃᑯᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᓂ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᕙᓪᓗᓂ
  • ᓱᕈᓰᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒃᑰᔫᖏᑦ ᖃᐅᒪᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓯᕕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓪᓕᓲᓂᑦ ᖃᐅᒪᓄᑦ, ᑖᓂᖅᑐᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᒪᖃᓗᐊᖏᑦᑐᓂ. ᖃᐅᒪᒧᑦ ᑖᓂᖅᑐᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᕐᓯᒪᒍᑎᒃ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᓂᕐᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.
  • ᓱᕈᓰᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒋᐊᖃᖏᓯᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᑦ ᓯᓚᒥ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᓐᓂ. ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓯᓚᒥ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᓐᓃᒋᐊᖃᖏᓯᐊᖅᑐᑦ.
  • ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᕙᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᐸᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᑦᓴᖅ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒪᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ: ᓯᑏᕝ ᐋᓚᓐ ∙ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ 867.979.5674  S.Allen@iqaluit.ca

Notice: