ᐃᓚᖓ ᐊᑐᕆᐊᑉ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ - 136 ᓂᐱᓴ

19/04/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓚᖓ ᐊᑐᕆᐊᑉ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ - 136 ᓂᐱᓴ
ᐃᐳᕈ 19, 2024 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓚᖓᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᑉ ᒪᑐᓯᓯᒪᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᓯᕗᕌᓂ ᐃᓪᓘᑉ 136 ᓂᐱᓴ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥ (ᓄᓇᖑᐊᒥ ᑕᑯᑦᓴᖅ).

ᒪᑐᔭᐅᑲᐃᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᓴᖓᓂ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥ, ᐃᐳᕈ 22, 2024 ᐊᒻᒪ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥ, ᐃᐳᕈ 22, 2024.

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᑐᕆᐊᒦᑦᑐᑦ ᓱᓕ ᐊᖏᕐᕋᒥᓄᑦ ᐅᐸᒍᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᒥᐊᑦᑐᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᔭᓐᓇᒦᑦᑐᑎᒃ ᑐᑭᓯᐊᑦᓯᐊᓂᕐᓯᓐᓂᒃ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖄᓚᕕᒋᒍ:
ᐊᓚᒃᓯ ᑳᒧᕋᓐ

ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
867-979-5607 | a.cameron@iqaluit.ca

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ**

Notice: 
Notices Categories: