ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᔾᔪᑎ: ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᑦ - ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᖅ

14/12/2021

ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᔾᔪᑎ: ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᑦ - ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᖅ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕋᓱᐃᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ, ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᖏᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒐᓱᓐᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐋᑦᑑᐸ 23-ᒥᓂᒃ, 2021 ᐅᕐᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐸᐅᖅᑕᖃᕐᒪᖔᖅ ᓴᖅᑮᓯᒪᔪᑦ ᑐᖔᓃᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓪᓗᒍ, ᐃᒥᕋᑦᓴᐅᔪᖅ ᐃᒥᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᕕᒻᒦᖔᐸᑦᑐᖅ ᓱᓕ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐃᒥ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ.

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᒍᑎᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᑦ ᑎᐱᒥᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᖅ ᑎᐱᖃᓕᕐᒪᖔᖅ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓂ ᐃᒥᕐᒥᒃ, ᓲᕐᓗ ᐅᕐᓱᐊᓗᐊᓐᓂᖅᑑᔮᖅᐸᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᖁᔨᔫᒐᓗᐊᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ, ᐅᖄᓚᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ:

1. ᐃᓱᒫᓘᑎᐅᔪᖅ ᑎᐱᒥᑦ ᓇᐃᒪᔭᑦᓴᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕈᓂ, ᐃᒥᖅ ᐊᒥᐊᓅᕐᓗᒍ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑎᐱᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ. ᑎᐱᖃᕈᓂ ᓱᓕ;
2. ᐲᕐᓗᒍ ᑎᒻᒥᑳᓗᐊᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖓ ᑯᕝᕕᕕᐅᑉ ᑯᕝᕕᕕᒻᒥᑦ,
3. ᑯᕕᑎᓕᕐᓗᒍ ᑯᕝᕕᕕᒃ ᐃᒻᒪᖄ 20 ᒪᓇᑦᓯᓂᑦ, ᑎᒻᒥᑳᓗᐊᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖓ ᐲᕐᓯᒪᓗᒍ.
4. ᓴᓗᒻᒪᓴᕐᓗᒍ ᑎᒻᒥᑳᓗᐊᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖓ, ᐃᕐᕈᓯᐊᕐᓗᒍ ᐲᕐᓴᐅᑎᖃᕐᓕᒍ ᐃᒥᖅ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑉᐸᑦ.
5. ᐊᓯᐊᓂᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᓕᕋᔭᖅᑯᑎᑦ ᓱᓕ ᑎᐱᖃᕐᒪᖔᖅ,
6. ᐋᖅᑭᑲᓐᓂᓕᕐᓗᒍ ᑎᒻᒥᑳᓗᐊᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖓ.

ᑎᐱᖃᑐᐃᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᕇᕋᓗᐊᕈᕕᒋᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖁᔨᓕᕋᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖄᓚᕕᐅᖁᔭᖓᑦ ᐃᒥᓕᕆᔪᑦ, ᑕᕝᕙᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᑦᑕᐅᑎᒋᒐᔭᕐᒪᑕ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᒥᑦ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐊᑦᑐᐊᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᓕᖅᑐᑎᒃ ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᒍᑦ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᕈᑎᐅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓇᓗᓇᖕᖏᑦᑐᖅ ᓱᓕ ᓇᐃᒪᓚᐅᓱᖓᖅᐸᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓚᐅᓱᖓᒃᑯᑦ ᑯᕕᑎᑦᓯᓕᕋᐃᒍᑎᒃ ᑯᕝᕕᕕᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐅᓂᑦᓯᒪᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ ᑎᐱᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊᓕ ᓄᖑᔾᔪᒦᓛᖅᑑᒐᓗᐊᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓇᐃᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖏᒍᑦ ᓇᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐅᕐᓱᐊᓗᐊᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐊᑦᓯᓂᕐᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᖏᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᒻᒧᑦ ᐸᐅᖅᑕᖃᕐᒪᖔᖅ ᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᓯᓂᕐᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᓇᖕᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᐊᖏᑕ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑑᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᐅᖄᓚᕕᒋᔪᒪᒍᑦᓯᐅᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᒥᓕᕆᔨᖏᑦ:

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᑦ ᐃᒥᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ ᐅᓇ 867-979-5603

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ:

ᐊᓕᒃᓯ ᑳᒧᕋᓐ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ 
867-979-5607| a.cameron@iqaluit.ca

Notice: 
Notices Categories: