ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ ᒪᑐᓯᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑦᓯᓂᕐᓴᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ

23/02/2021

ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ ᒪᑐᓯᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑦᓯᓂᕐᓴᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ​

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔭᐅᓕᕐᒥᔪᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑦᓯᓂᕐᓴᖓᓂ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᖓᑦᓯᖅ, ᕕᕝᕗᐊᕆ 24 ᒫᕐᓯ 3−ᒧᑦ, 2021 ᓴᓇᔭᐅᑲᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᑭᓈᓗᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ.

ᓂᐱᓴ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᐃᓪᓗᒥᑦ #140 ᐃᓪᓗᒧᑦ #117 ᒪᑐᓯᒪᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᒃᑰᔫᓄᑦ ᐃᓪᓗᑦᑐᑦ ᐊᑐᕆᐊᑦ.

ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᓇᐅᒃᑯᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᓛᖅᑐᑦ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᒥᐊᑦᑐᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᑎᒃ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐊᑦᓯᐊᕋᑦᓯ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:

ᓲ ᐊᐃᕗᕆ
ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᖓᑦ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
S.Avery@iqaluit.ca 
867-979-5630

Notice: 
Notices Categories: