ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ - ᓯᓈ ᐊᑐᕆᐊᖅ

20/10/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ - ᓯᓈ ᐊᑐᕆᐊᖅ
ᐋᒃᑑᐸ 20, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑐᓴᐅᒪᖁᔨᓕᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᔪᒥᑦ ᐋᒐᓯ 28ᒥ ᐱᒋᐊᓗᓂ ᐋᒃᑑᐸ 24ᒧᑦ ᓯᓈ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᒃ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᕆᐊᑦᑕᖓ ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᕈᒪᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᑰᕝᕕᑦᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᕕᐅᓗᓂ.

ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᓖᑦ/ᐃᓪᓗᓖᑦ ᓱᓕ ᐸᓚᐅᒑ ᐊᑐᕆᐊᕐᒨᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓇᓂᖏᓐᓂ. ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:
ᑖᐊᒥᓗᐊᕐ ᐊᑎᐅᓪᓕᑭ
ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᕆᔨ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
867-222-2950 | t.adeleke@iqaluit.ca

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ**

Notice: 
Notices Categories: