ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑏᔩ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᑕ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᖅ

10/09/2020

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᑏᔩ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᑕ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᖅ

ᓰᑏᐱᕆ 10, 2020 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

 

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔭᐅᓕᕐᒥᔪᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᑲᐃᓇᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᑏᔩ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᒥᑦ ᓴᖑᒋᐊᕐᕕᖓᓐᓂ ᑰᒐᓛᖅ ᐊᑐᕆᐊᑉ ᐊᒻᒪ ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐸᖦ ᐊᑐᕆᐊᑉ.  ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᖅ ᓈᑦᓯᐅᖑᔭᓛᕐᓂᐊᒥᑦ, ᓰᑏᐱᕆ 12 ᓈᑦᓯᐅᖑᔭᒧᑦ, ᓰᑏᐱᕆ 13, 2020 ᓴᓇᔭᐅᑲᐃᓐᓇᓛᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᑕᐅᕙᓂ.

 

ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑐᑦ ᑏᔩ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᓅᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᐊᖅᑯᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓂᐱᓴ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑖᓂ ᐊᑐᕆᐊᑯᑖᒥᑦ.

 

ᑕᑯᒋᐊᖁᔪᖅ ᐊᑕᔪᖅ ᓄᓇᖕᖑᐊᖅ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᑯᑦᓯᐊᓃᒻᒪᖔᑕ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ.

 

ᓯᑎᒃᑯᑦ ᒪᒥᐊᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᑯᕐᒦᖅᑐᑎᒃ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓂᕐᓯᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᔾᔪᑎᒥᑦ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᔅᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᓕᕐᒥᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑏ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓕ:

ᓲ ᐊᐃᕗᕆ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
S.Avery@iqaluit.ca
867-979-5630