ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ - ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯᓪ ᐊᑐᕆᐊᒃ ᐊᒻᒪ ᕼᐃᐊᓚᓐ ᒪᒃᓴᒐᒃ ᐊᑐᕆᐊᖅ (ᓂᐊᖁᖕᖒᑎᓂ)

08/03/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ - ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯᓪ ᐊᑐᕆᐊᒃ ᐊᒻᒪ ᕼᐃᐊᓚᓐ ᒪᒃᓴᒐᒃ ᐊᑐᕆᐊᖅ (ᓂᐊᖁᖕᖒᑎᓂ)
ᒫᕐᓯ 8, 2024 - ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓂᒃ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓂᒃ (ᓄᓇᖕᖑᐊᕐᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᑦ) ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᓴᐃᒨᓂ ᒪᐃᑯᓪ ᐊᑐᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᕼᐃᐊᓚᓐ ᒪᒃᓴᒐᒃ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᒃ ᓂᐊᖁᖕᖒᑎᓂ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᔭᐅᒐᑎᒃ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᑯᓄᖓ “ᑕᐃᒎᓯᖃᖏᑦᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᔪᕐᓇᖅᑐᖅ”.

ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓗᑎᒃ 7-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 10-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᐅᑯᓇᓂ:

• ᑎᓴᒻᒥᖅ, ᒫᕐᓯ 14, 2024 (ᐊᑯᓐᓂᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ 1 ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ 2)
• ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᒫᕐᓯ 15, 2024 (ᐊᑯᓐᓂᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ 1 ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ 2)
• ᓇᒡᒋᔾᔭᐅ, ᒫᕐᓯ 18, 2024 (ᐊᑯᓐᓂᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ 1, 2 ᐊᒻᒪ 3)

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᓛᖅᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ ᓱᓕ ᐅᐸᒍᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓄᑦ; ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐊᑯᓂᐅᖏᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᑭᖑᕙᑲᐃᓐᓇᐸᓐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐱᔭᕇᕋᓱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔪᑦ.

ᓄᓇᒃᑰᔫᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᓱᓕ ᐱᔨᑦᓯᕋᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᓂᒃ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᒪᒥᐊᑦᑐᑦ ᐊᑲᐅᖏᓕᐅᕈᑎᓕᐅᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᑎᒃ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᓇ:
ᐊᓕᒃᓯ ᑳᒧᕋᓐ

ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
867-979-5607 | a.cameron@iqaluit.ca

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ**

Notice: 
Notices Categories: