ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ - ᓯᕗᒧᒋᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ

18/09/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᖅ - ᓯᕗᒧᒋᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ
ᓰᑏᐱᕆ 18, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑐᓴᐅᒪᖁᔨᓕᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᔪᒥᑦ ᒪᑐᓯᒪᒐᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᓰᑏᐱᕆ 27-ᒥᑦ ᐋᒃᑑᐸ 9-ᒧᑦ ᓯᕗᒧᒋᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᖅᑲᓕᐊᕆᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᕐᒥᑦ).

ᓯᕗᒧᒋᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓂᒋᔮᓃᓐᓂᖓ ᓴᖑᒋᐊᕐᕕᖓᑕ ᐅᖓᓪᓕᖅᐹᑦ ᐊᑐᕆᐊᑉ, ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑐᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᐱᓕᕆᕙᑦᑐᑦ ᓇᔪᒐᖃᖅᑐᑦ ᐅᐸᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᐊᒎᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᕆᐊᕆᕙᑦᑕᖓᑕ.

ᒪᑐᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᓴᓇᒋᐊᕈᒪᒻᒪᑕ. ᐃᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕆᐊᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᕕᐅᓛᖅᑐᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᖕᖑᐊᒥ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:
ᑭᐊᓐᑦ ᑐᕆᔅᑯᓪ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ**

Notice: 
Notices Categories: