ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᒋᑦᑎᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ ᑕᐅᖅᓰᓂᖅ ᐋᒃᑑᐸ 11, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

11/10/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᒋᑦᑎᓇᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ ᑕᐅᖅᓰᓂᖅ

ᐋᒃᑑᐸ 11, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒋᑕᒃᓴᓂᒃ (HHW) ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᖅᓰᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᓂᑦ ᓈᑦᓰᖕᒍᔭᓛᕐᓂᐊᖅ ᐋᒃᑑᐸ 14, 2023-ᖕᒍᓕᖅᐸᑦ 9-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 3-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 623 ᑖᓐᓇ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓛᖅᑐᖅ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖕᒋᑦᑐᒥᑦ ᐃᒋᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᐅᖅᓰᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᓂ.

ᐃᓪᓗᒥᐅᑕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒋᑕᔅᓴᐃᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑯᓛᔾᔨᒥ, ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ, ᐊᓇᕐᕕᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᑐᑦ. ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᖃᕋᔪᒃᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᑭᓖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᑦ ᐃᒋᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑎᓕᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑐᓄᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐅᓪᓗᕆᑎᓪᓗᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖕᒋᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ..

ᐃᓪᓗᒥᐅᑕᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᓪᓕᖃᖖᒋᑦᑐᑦ):

ᐳᓪᓚᒨᖅᑐᑦ, ᐳᓪᓚᐃᑦ, ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᒥᐅᑕᑦ ᐹᑕᓖᑦ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᑦ, ᖄᔭᑦᑐᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ, ᒨᑯᕆ, ᐃᑭᓴᕋᐃᑦᑐᑦ, ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ ᐴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒻᒥᑳᓲᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᑦ, ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ, ᐃᒪᓖᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ

ᐱᖁᑎᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖖᒋᑦᑐᑦ:

ᖁᐊᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᑦ, ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᖖᒋᑦᑐᑦ, ᐊᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖅᓱᖅᑎᕈᑎ, ᐅᖅᓱᓕᖅᓯᓗᓂ ᓴᓂᖃᔾᔭᐃᒃᑯᑎᑦ, ᐅᖅᓱᖅᑎᕈᑎᑦ ᐴᖕᒋᑦ, ᐊᔅᓴᑳᔪᑦ, ᐳᓪᓚᖃᐅᑎᑦ, ᐆᒪᔪᕕᓃᑦ, ᓱᕈᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ, ᖄᓲᑦ, ᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕕᖕᓂ ᐃᒋᑕᐅᔪᑦ.

ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᓱᓯᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑦᑎᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖁᑎ ᐃᒋᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖕᒐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖖᒋᔾᔪᑎᒋᓗᓂᐅᑉ.

##

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ:

ᑭᐊᓐ ᑐᕆᔅᑰᓪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᕙᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

867-222-8502 k.driscoll@iqaluit.ca

Notice: