ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᑭᐱᖖᒍᐃᔭᕐᓂᐅᑉ ᐃᑲᕐᕋᖕᒋᑦ – ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖕᒐ

10/11/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑭᐱᖖᒍᐃᔭᕐᓂᐅᑉ ᐃᑲᕐᕋᖕᒋᑦ – ᓱᓕᔪᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖕᒐ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᐱᖖᒍᐊᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖕᒋᑦ ᐃᑲᕐᕋᑭᓐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐳᐃᒍᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐅᓪᓗᖅ (ᓅᕖᐱᕆ 11) ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᓄᖅᑲᖕᒐᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ (ᓅᕖᐱᕆ 13-ᖕᒍᓕᖅᐸᑦ).

ᓰᑎᐱᕆ 30 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᑑᕙ 2-ᖕᒍᓕᖅᐸᑦ, ᐳᐃᔾᔪᕋᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖕᒐᓛᖅᑑᒃ 4-ᒨᕋᓱᓐᓂᖕᒐᓂ.

##

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ: ᑭᐊᓐ ᑐᕆᔅᑰᓪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᕙᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ 867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

Notice: