ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ

05/06/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ
ᔪᓂ 5, 2024 - ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑕ ᑭᐱᖕᖑᐃᔭᐃᔨᖏᑦ ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᕆᓛᖅᑕᖓᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᖅᑐᓄᑦ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᔪᓂ 21, 2024.

ᐅᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᖅᑐᓄᑦ ᓯᕿᖕᖑᔭᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᔨᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᔪᓂ 21, 2024:

  • 12-ᒥᑦ 1-ᒧᓄᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ: ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᑕᖅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᖃᒻᒪᖓᓂ
  • 12-ᒥᑦ 1-ᒧᓄᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ: ᓯᕋᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᕆᑎᑦᓯᓛᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓃᕐᕕᒻᒥ ᐃᓐᓇᑐᖃᒃᑯᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ
  • 1-ᒥᑦ 2-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ: ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖅᑐᖃᓛᖅᑐᖅ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓃᕐᕕᒻᒥ ᐃᓐᓇᑐᖃᒃᑯᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ
  • 1-ᒥᑦ 2-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐱᖕᖒᖅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᖃᒻᒪᖓᓂ
  • 2:30-ᒥᑦ 5-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ: ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᖕᖑᐊᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ
  • 5:30-ᒥᑦ 8-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ: ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᓐᓂᑭᑦᑐᓛᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦᑐᖅ ᐊᓐᓂᑭᑦᑐᕐᕕᒻᒥ

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:
ᕕᒃᑑᕆᐊ ᑰᒪᓐ

ᑭᐱᖕᖑᐃᔭᐃᑎᓂᒃ ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
867-979-5620 | v.coman@iqaluit.ca

Notice: