ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᖓᑦ ᐋᒻᐹᓴᑐᕐ ᑰᕼᐊᓐ ᐊᒻᒪ ᒥᓯᔅ ᑰᕼᐊᓐ ᓂᐅᕐᕈᔫᒃ

11/07/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᒥᐊᓕᒐᒃᑯᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᖓᑦ ᐋᒻᐹᓴᑐᕐ ᑰᕼᐊᓐ ᐊᒻᒪ ᒥᓯᔅ ᑰᕼᐊᓐ ᓂᐅᕐᕈᔫᒃ
ᔪᓚᐃ 11, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒪᐃᔭ ᓵᓚᒪᓐ ᐊᕙ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᓪᓗᓂ ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᐊᓂᑦ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐋᒻᐹᓴᑐᕐ ᑕᐃᕕᑦ ᐃᐅᓪ. ᑰᕼᐊᓐ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᖓ ᒥᓯᔅ ᕌᓐᑕ ᑰᕼᐊᓐ ᑎᑭᒻᒪᑎᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᑯᕕᒻᒧᑦ ᔪᓚᐃ 9-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐋᒻᐹᓴᑐᕐ ᐊᒻᒪ ᒥᓯᔅ ᑰᕼᐊᓐ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᖅᑑᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᕈᑎᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ. ᓄᓇᕘᒧᑦ ᓂᐅᕐᕈᒋᐅᖅᑑᒃ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:
ᑭᐊᓐᑦ ᑐᕆᔅᑯᓪ
ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᖅ​**

Notice: