ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔪᑎ ᑐᓴᕋᓱᓐᓂᐅᓛᖅᑐᒥᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ

14/08/2019

ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔪᑎ ᑐᓴᕋᓱᓐᓂᐅᓛᖅᑐᒥᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓛᖅᑐᑦ ᕿᑎᖅᑰᒥ, ᓯᑎᐱᕆ 5, 2019 ᑐᓴᕐᕕᖃᕐᓗᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᒻ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᒻᒧᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑦ ᓈᓴᐅᑎᖓ. DP 19-004, ᓄᓇᖓ 214, ᐸᕐᓇᐅᑦ 4189 ᐊᒻᒪ DP 19-005, ᓄᓇᖓ 215, ᐸᕐᓇᐅᑦ 4189.

ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᓂᐊᖅᑐᖅ 6:00 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᕕᖓᓐᓂ, 901 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑐᕆᐊᖅ, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ.

ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᐅᔪᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᒍᒃ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑎᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᕙᓂ 867-979-5634.