ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᐅᔪᖅ ᕼᐋᐱ ᕚᓕᒧᑦ ᓰᑏᐱᕆ 8−ᒥ

08/09/2020

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᐅᔪᖅ ᕼᐋᐱ ᕚᓕᒧᑦ ᓰᑏᐱᕆ 8−

ᓰᑏᐱᕆ 8, 2020 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

 

ᖃᐅᔨᒪᖁᔭᐅᕗᓯ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑐᖁᔨᓂᐅᔪᖅ ᕼᐋᐱ ᕚᓕᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 3−ᒨᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ, ᓈᒡᒋᔾᔭᐅᓕᖅᑭᕐᒥ, ᓰᑏᐱᕆ 8, 2020, 3−ᒥᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 3−ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑎᓴᒻᒥᕐᒧᑦ, ᓰᑏᐱᕆ 10, 2020 ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᔪᖅ.
 

ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓰᑏᐱᕆ 8−ᒥ ᐅᕙᑦᓯᐊᕈᒻᒥᑖᖑᖔᕐᓂᐊᓕᕐᒪᑕ.  ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᒃ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᖕᖏᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᖅ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓯᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᒻᒪᑦ ᑎᖅᑎᑎᑕᐅᓚᐅᖕᖏᒃᑲᓗᐊᕈᓂ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᓂᖓᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:

ᓲ ᐊᐃᕗᕆ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ

S.Avery@iqaluit.ca

867-979-5630
 

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᒥᓕᕆᔪᒥᑦ (ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖁᑎᖓᑦ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᑯᕕᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᓪᓚᖃᖅᑑᔮᕈᓐᓃᖅᐸᑦ ᐃᒥᖅ ᑯᕕᐊᕐᔪᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓗᓂ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᒍᓐᓃᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᑦ:

ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑭᐅᔨᖏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᑦᓴᑦ

867-979-5650