ᖁᔭᓕᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖕᖑᐊᓂ ᐊᑐᕆᐊᓂ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖅ

12/10/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᖁᔭᓕᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖕᖑᐊᓂ ᐊᑐᕆᐊᓂ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖅ
ᐋᒃᑑᐸ 12 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᕈᐊᐃᐅᓪ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᒪᐃᓐᑕᑦ ᐸᓖᔅ (RCMP) ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᓱᕐᕋᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓅᑉᐸᑦᑐᑎᒃ ᖁᔭᓕᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᖕᖑᐊᓂ.

ᐃᒪᓐᓇᓪᓗᐊᓂᑦ 300 ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒥᑦ. ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐊᕙᑎᑦ 20 ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᓯᒪᑦᓯᒐᑎᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᖑᓯᒪᓕᖅᑐᓂᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᑦ, ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᓄᓇᒃᑰᔫᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒥᐊᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᓱᕋᐃᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᒥᐊᕐᓄᑦ ᐃᒐᓛᖏᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᓕᑎᕈᑎᓕᓐᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖏᑦᑐᓂᑦ ᑕᓪᓕᒪᑦ (5) ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᒥᓂᒃ ᐱᓯᒪᑦᓯᒐᑎᒃ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᓚᐃᓴᓂᑦ ᐱᓯᒪᑦᓯᒋᐊᖃᕋᓗᐊᖅᑐᑎᒃ, ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᓱᕋᐃᓯᒪᔪᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᖅᑲᑎᑦᓯᕕᓐᓂ ᑕᑯᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖁᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᑭᒪᑎᑕᖓ ᐊᑐᖅᐸᓚᐅᖏᒻᒪᑕ ᕿᓗᐊᕐᓂᒃ ᓄᓇᒃᑰᔫᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑎᒃ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᓱᕋᐃᔾᔪᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ $125.00-ᓂᑦ.
ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ (1) ᐊᖁᑦᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᒧᑦ ᓱᕐᕋᓯᒪᔪᒥᑦ, 25 ᐊᑐᕆᐊᑦ ᑭᓪᓕᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᑦᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ (1) ᐃᖅᑲᖅᑐᕋᑦᓴᕈᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖁᒪᒻᒪᑦᑐᒥᓂᐅᓂᖓᓄᑦ ᓂᖕᖓᐅᒪᔫᔮᖅᑐᓂ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᕈᒪᕗᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᓂᑦ ᒪᓕᑉᐸᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᖁᑉᐸᑦᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᑦᓯᒪᔪᒥᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᕐᓱᕆᑦᓯᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖁᔭᐅᕙᑦᑐᓯ ᕈᐊᐃᐅᓪ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᒪᐃᓐᑕᑦ ᐸᓖᔅ (RCMP) ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ 867-979-1111 ᑕᕝᕙᓴᐃᓐᓇᖅ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:
ᑭᐊᓐᑦ ᑐᕆᔅᑯᓪ ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓕᕆᔨᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ
867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

Notice: