ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᒃ ᐳᑑᕆᓂᐊᖅᑐᑦ ᑰᓕᐊᕆᐊᒥ

18/10/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᒃ ᐳᑑᕆᓂᐊᖅᑐᑦ ᑰᓕᐊᕆᐊᒥ
ᐋᒃᑑᐸ 18 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᓄᓇᖁᑎᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒪᑕ ᑰᓕᐊᕆᐊᒥ ᓴᓇᕕᖃᕐᕕᑦᓴᒥᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓄᑖᑦ ᓴᓇᕕᖃᕐᕕᑦᓴᑦ ᓄᓇᖁᑎᓕᐊᖑᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᖃᓕᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᔾᔪᑎᐅᓂᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᓱᑎᒋᔪᓂᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓯ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᒋᐊᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐋᒃᑑᐸ 2023. ᐋᒃᑑᐸᒥ ᐊᒻᒪ ᓅᕖᐱᕆᒥ 2023, ᑕᑯᕙᓐᓂᐊᑐᑦᓴᐅᕗᓯ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᕐᓴᐅᕙᓪᓗᑎᒃ “ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᑦᓴᒥᑦ ᐃᓯᕐᓴᒥᑦ” ᐳᑑᕆᔪᓂᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒋᓇᓱᑉᐸᓂᐊᖅᑕᑎᓐᓂᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔫᑉ ᓄᓇᑦᑕᖓᓂᑦ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᑯᓘᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒋᔪᒪᒐᑦᑎᒍᑦ ᐊᑲᐅᓂᕐᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᐅᑎᑦᓴᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᒍᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᓕᕋᐃᒍᑦᑕ ᑕᖅᑭᕐᓂ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔪᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓐᓂᕈᑦᓯ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᑦᓯ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ:
ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ - Planning@iqaluit.ca – 867 979 5661

**ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ PDF−ᒧᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᒃ ᓄᓇᙳᐊᖅ**

Notice: