ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ: ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᖅ

09/08/2018

ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ: ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᖅ

ᐋᒐᓯ 9, 2018 (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) - ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᕗᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᐃᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᒥᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᓕᕆᐊᖅᑐᖅ, ᓄᓇᒃᑰᔫᖁᑎᐅᔪᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᓄᐊᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᑦ ᐅᐊᓴᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᐅᐊᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖏᑲᐃᓐᓇᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᖅᑐᖃᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑕ ᓄᓇᒃᑰᔫᖁᑎᖏᑦ.

ᐅᓇ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᓈᓴᐅᑎᓕᓐᓂ 206(3) ᒪᓕᒐᕋᓛᕐᒥ 200.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ:

 

ᑖᐊᒥ ᐆᕐᓐᔅᑦ-ᑐᐊᐃᕌᓐ

ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᑎᖓ 460

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, X0A 0H0
867.979.5667
t.ernst-doiron@city.iqaluit.nu.ca

 

 

 

 

 

Notice: