ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

03/02/2016
ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊ 103, 104, 106, 108, 105-111, 114, 116, ᐊᒻᒪ 273.
28/01/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᒪᖃᑲᐃᓐᓇᖅᑲᐅᖏᑦᑐᑦ ᒪᑯᐊ 5176, 5178, 5180, 5182, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5191, ᐊᒻᒪ 5193.
28/01/2016
ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊ 5176, 5178, 5180, 5182, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5191, ᐊᒻᒪ 5193.
27/01/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016 ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᒻᒪᑦ.
26/01/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᖓᑦᓯᐅᓕᖅᐸᑦ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016.
25/01/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᓐᓄᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 25, 2016.
14/01/2016
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ - ᕿᒻᒥᓯ ᐳᓯᑳᓯᓘᓐᓃᑦ ᐅᔭᒥᑖᕆᐊᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ 2016-ᒧᑦ
14/01/2016
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ - ᖃᒧᑕᐅᔭᖅᐸᑦᑐᐃᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑉᐸᓪᓗᑎᒃ
13/01/2016
ᑕᓯᓕᒃ ᐊᑐᕆᐊ ᒪᑐᓯᓯᒪᒃᑲᓂᕐᓂᐊᖅᑐᑦ