ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

13/07/2015
ᐱᖃᓯᐅᑎᖃᑕᐅᖏᓐᓂᖅ ᐆᒧᖓ ᓂᐱᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ
08/07/2015
ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᒪᖃᕈᓐᓃᑎᑦᓯᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᔪᓚᐃ 8, 2015.
07/07/2015
ᐊᑐᕆᐊ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ, ᔪᓚᐃ 9, ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓ
06/07/2015
ᓴᓂᐸᐅᔭᐅᑎᓂᑦ ᓄᐊᑦᓯᕕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᔪᓂ 22-ᒥᑦ - ᔪᓚᐃ 8-ᒧᑦ, 2015
06/07/2015
ᐊᑐᕆᐊ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ, ᔪᓚᐃ 9, ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓ
02/07/2015
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᒥᖃᐅᑎᖓ ᓱᓪᓗᓕᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᒪᕗᑦ ᐃᒥᖅ ᓄᖅᑲᑦᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᖅᓯᒪᓛᕐᖓᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒥ, ᔪᓚᐃ 3, 2015 ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 9:00−ᖃᑦ ᐅᓪᓚᒃᑯᑦ.
30/06/2015
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᓚᖓ ᐊᑐᕆᐊᖅ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᕐᖓᑦ ᓂᐊᖁᓐᖒᓯᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖓ (ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᑐᕆᐊᓪᔾᓗᐊᑕᖓ) ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 3:00−ᒥ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ 9:00−ᒨᕋᓱᓐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᒻᒥ, ᔪᓚᐃ 4, 2015.
30/06/2015
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖓ - ᔪᓚᐃ 1, 2015