ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

22/07/2016
ᐃᒪᖃᓕᕐᒥᔪᖅ
21/07/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕆᕗᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᕐᓂᒃ ᐃᒪᖃᓐᖏᑲᐃᓇᕐᓂᐅᓛᖅᑐᒥᒃ, ᑕᓪᓕᕐᒥ, ᔪᓚᐃ 22, 2016.
21/07/2016
ᐊᑐᕆᐊ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ - ᐅᖓᓪᓕᖅᐹᑦ ᐊᑐᕆᐊ
18/07/2016
ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᓄᐊᑦᓯᓂᖅ ᓴᓂᕐᓂ ᐊᖏᔫᑎᓂᑦ ᑲᔪᓯᓛᖓᑦ ᓂᐊᖁᓐᓅᑎᓂ; ᐃᓪᓗᓄᑦ ᓈᓴᐅᑎᓖᑦ 3000-ᓂᒃ, ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ, ᔪᓚᐃ 22, 2016.
15/07/2016
ᐃᒪᖃᙱᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ - ᐃᖃᓗᑦᑑᑎᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ ᐃᓪᓗᖏᓐᓃᑐᑦ
12/07/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒍᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᓄᐊᑦᓯᓂᖅ ᓴᓂᕐᓂ ᐊᖏᔫᑎᓂᑦ ᑲᔪᓯᓛᖓᑦ 6
08/07/2016
ᐊᑐᕆᐊ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ, - ᐊᓪᓚᙳᐊ ᐊᑐᕆᐊ
07/07/2016
ᐊᑐᕆᐊ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓ
06/07/2016
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᑲᐃᑎᑦᓯᒍᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᐊᖏᔫᑎᓂᑦ ᓴᓂᕐᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᓂᖅ - ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᔾᔪᑎ 5
30/06/2016
ᐊᑐᕆᐊᒥ ᓴᓇᓂᖅ ᑖᕙᓂ ᒥᕝᕕᒃ ᐊᑐᕆᐊ (ᒥᕝᕕᓕᐊᕋᐃᖅ) ᐊᓯᔾᔨᕐᑕᐅᓛᕐᖓᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᔪᓚᐃ 1, 2016 ᐊᒻᒪᓗ ᔪᓚᐃ 3, 2016.