ᐱᖅᓯᕐᓕᕐᓂᕈᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᖅ

February 20, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᓂᐱᓕᐅᕐᓯᒪᔪᒥᑦ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᖅᑕᖃᕐᓂᐊᓕᕐᒪᑦ ᐱᕐᓯᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖃᓗᓐᓂᒥᐅᑕᐃᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᕐᓯᔪᑦ ‘ᐱᕐᓯᒥ ᐅᖄᓚᐅᑦ’ 979-5300 ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᕙᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᑎᑕᐅᒻᒪᖔᑕ ᐱᕐᓯᕐᓂᖓᓂ. ‘ᐱᕐᓯᒥ ᐅᖄᓚᐅᑦ’ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᓂᐱᓕᐅᕐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᐅᑯᐊ ᐅᖄᓚᐅᑏᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᑕᖃᓕᖅᐸᑦ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓛᓕᖅᑐᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓄᑖᖅ ᐅᖄᓚᐅᑎ ᐱᕐᓯᑎᓪᓗᒍ ᐅᖄᓚᕕᑦᓴᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐅᑯᓄᖓ, ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ, ᓄᓇᒃᑰᔫᒥᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᒥᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦᑐᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᑎᑦ.
ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ ᓗᒃ ᒍᕌᓐᒪᐃᓵᓐ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᓐᓂᐊᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦ 979-5657 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ  l.grandmaison@city.iqaluit.nu.ca .

Notice: