ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒍᓐᓃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᑐᖅ - ᕼᐋᐱ ᕚᓕ

11/01/2021

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒍᓐᓃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᑐᖅ - ᕼᐋᐱ ᕚᓕ

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖁᔨᓂᖅ ᐅᕙᓂ ᐲᖅᑕᐅᒻᒪᑦ: 491,492,493,494,496,498,500,1643,1645,1647,1649,1651,1653,1655,1657,1659,1661,1663,1665,1667,1669,1671,1673.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕗᖓ:

ᓲ ᐊᐃᕗᕆ 
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ 
S.Avery@iqaluit.ca
867-979-5630

Notice: