ᐃᒪᖃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ

25/01/2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᐃᒪᖃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 25, 2016 (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐅᓐᓄᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᒥ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 25, 2016.  ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ 1:30-ᒥᓂᒃ 3:30-ᒧᓄᑦ ᐅᓐᓄᓴ.

ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ 411, 413, 1601 ᐊᒻᒪ 1603.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 222-2956.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖁᔭᒋᔭᖃᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᑦᓯ ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ.

Notice: