ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖅ ᖁᔭᓈᖅᑕᖅ - ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016

27/01/2016

ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖅ ᖁᔭᓈᖅᑕᖅ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016 (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016 ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᒻᒪᑦ.  ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᓪᓗᓕᒃ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᖅ ᐸᐃ-ᐸ ᑖᑦᓯᑦᑎᒃᑯᑦ.  ᓴᓇᔭᐅᓛᑐᐃᓐᓇᓕᖅᑐᖅ ᐅᕙᑦᓯᐊᕈᒃᑲᓐᓂᖅ.

ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᐊ 1081, 1083, 1085, 1082, 1084, ᐊᒻᒪ ᓈᕕᒐᐃᑕ ᐃᓐᓂ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᕗᖓ 222-2956.

Notice: