ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᓂᖅ - ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016

26/01/2016

ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᓂᖅ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 26, 2016 (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ)  ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐃᑦ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᓕᕐᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᓂᑦ ᐃᒪᖃᖏᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᖓᑦᓯᐅᓕᖅᐸᑦ, ᔮᓐᓄᐊᕆ 27, 2016.  ᓴᓇᔭᐅᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᒃ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᖅ ᐸᐃ-ᐸ ᑖᑦᓰᓕᕆᔩᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᑦ.  ᐃᒪᖃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 9-ᒨᖅᐸᑦ ᐅᓐᓄᓴᒧᑦ 5-ᒨᕋᓱᓐᓂᖓᓂ.

ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᐃᑦ 1081, 1083, 1085, 1082, 1084, ᐊᒻᒪ ᓈᕕᒐᐃᑕ ᐃᓐ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ 222-2956.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᖁᔭᒋᔭᖃᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᑦᓯ ᐃᒪᖃᖏᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ.

Notice: