ᐃᒪᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒋᐊᕝᕕᖓ

19/01/2021

ᐃᒪᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒋᐊᕝᕕᖓ

 

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᓯ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᕿᒥᐊᓂᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᑎᓴᒻᒥᖅ, ᔮᓐᓄᐊᕆ
21, 2021 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 9:00−ᒥ 5:00−ᒧᓄᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᓴᓇᔭᐅᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ.

ᐃᒪᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊ: 157, 159, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 183, 185a to f, 187 a - f, 187 a - f, 189 a - f, 190, 191 a - f, 192, 350.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᖁᔨᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᒥᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ.

ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒍᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐃᒥᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒍᑎᓯᐅᓕᕈᑎᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᐊ ᒪᓇᒥᑦ ᑐᖔᓂᐅᖕᖏᑦᑐᖅ. ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐃᒐᐅᑉ ᖄᖓᓂ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᒥᔪᓯ, ᓂᓪᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓂᕐᕙᑦᓯᒪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑐᓕᒻᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᒻᒦᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓛᕐᒥᔪᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᒋᐊᑐᒍᓐᓃᖅᐸᑕ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕗᖓ:

ᓲ ᐊᐃᕗᕆ

S.Avery@iqaluit.ca 

867-979-5630

 

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒥᓕᕆᓂᒃᑯᑦ (ᓯᑎᒃᑯᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᓐᓂ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᓪᓚᖃᖅᑑᔮᕈᓐᓃᖅᐸᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᔪᓐᓃᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔪᑦ ᐅᑯᐊ: ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᐅᔨᖏᓐᓄᑦ 867-979-5650

Notice: