ᐃᒪᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓱᕐᕋᖅ

02/03/2021

ᐃᒪᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓱᕐᕋᖅ​

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᓯ ᐃᒥᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᕿᒥᐊᓂᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓇᒡᒋᔾᔭᐅᓕᖅᑭ, ᒫᕐᓯ
2, 2021 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 1:00−ᒥ 4:00−ᒧᓄᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ
ᓴᓇᔭᐅᑲᐃᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ.

ᐃᒪᖃᖕᖏᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊ: 5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5109,5111.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᖁᔨᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂ ᐃᒥᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᒥᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ.
ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒍᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐃᒥᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᒍᑎᓯᐅᓕᕈᑎᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᐊ ᒪᓇᒥᑦ ᑐᖔᓂᐅᖕᖏᑦᑐᖅ.

ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐃᒐᐅᑉ ᖄᖓᓂ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᒥᔪᓯ, ᓂᓪᓕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓂᕐᕙᑦᓯᒪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑐᓕᒻᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᒻᒦᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓛᕐᒥᔪᑦ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᑎᖅᑎᑎᑦᑎᒋᐊᑐᒍᓐᓃᖅᐸᑕ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕗᖓ: 
ᓲ ᐊᐃᕗᕆ
ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᖓᑦ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
S.Avery@iqaluit.ca 
867-979-5630

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒥᓕᕆᓂᒃᑯᑦ (ᓯᑎᒃᑯᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᓐᓂ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐳᓪᓚᖃᖅᑑᔮᕈᓐᓃᖅᐸᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᔪᓐᓃᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔪᑦ ᐅᑯᐊ: ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑭᐅᔨᖏᓐᓄᑦ 867-979-5650

Notice: 
Notices Categories: