ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ

28/05/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ
ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ
ᒪᐃ 28, 2024 – ᐃᖃᓗᐃᑦ , ᓄᓇᕗᑦ

ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᑦ ᐃᓄᓕᒪᖅᑎᑦᓯᓚᕐᒪᑕ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 4:30–ᒥᒃ ᒪᑐᐃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ 6:30 ᒥ ᒪᑐᓗᑎᒃ ᔪᓂ 5–ᒥ, 2024, ᑕᐃᑲᓂ ᐅᐃᕕᑦ ᐃᓪᓗᖁᑕᓂ ᐃᒡᓗᑉ ᓇᓴᐅᑕ 981 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑐᕆᐊᖓᓂ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᕿᐅᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᓪᓕᖓᓂᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑉ ᑕᓐᓇ ᐊᖏᓂᓕᒃ 13 ᕼᐊᒃᑐᔅᓂᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᑯᑦ ᓄᓇᖁᑕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᒪᑐᐃᖓᒋᐊᖓᓂ ᐃᒪᖓᖅ ᑐᕋᒐᖓᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑭᓪᓕᖃᖅᑎᑕᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓗᓂ ᓯᕗᓂᑦᓴᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖁᓗᒍ.

ᖃᐃᖁᔨᕗᒍᑦ ᐃᓚᓕᐅᓚᖅᐸᑦᑎᒍᑦ ᔪᓂ 5–ᒥ, ᐃᒡᕕᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᓂ ᑐᓴᕈᒪᒐᑦᑕ ᖃᓄᐃᖁᔨᒻᒪᖓᖅᐱᓪᓕ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᓄᓇᒥᒃ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑐᓴᕈᒪᕗᒍᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

  • ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐱᑦ ᑕᑯᓂᖓ ᐅᕙᓗᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖏᓚᑎᑦ ᐱᓂᐊᖅᑕᐅᒍᒪᔪᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᒻᒪᑦᕙ?
  • ᐱᓂᐊᖅᑕᐅᒍᒪᔪᖅ ᓄᓇᒥ ᓇᒻᒪᒋᔭᐅᑉᐸᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᖁᒐᔭᖅᕿᓯᐅᒃ?

ᑐᑦᓯᕋᕆᐅᔭᔪᑦ ᐊᓯᔾᓕᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᓇᒻᒪᒋᔭᐅᑉᐸᑕ, ᑕᓐᓇ ᓄᓇᐅᓂᖅ ᓯᕗᓕᖅᐸᖑᓚᖑᔪ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓂ ᑭᓪᓕᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓂ ᑐᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓇᑉᐸᐃᕕᐅᒐᖅᑐᖅ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕈᒪᕗᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᖅ ᓄᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᖃᑎᑕᐅᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᕿᒋᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖁᑎᖏᓐᓂ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒍᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒍᑦ.

ᖃᓄᖅ ᑭᐅᒐᔭᕐᒪᖓᖅᐱᑦ:
  1. ᐅᐸᓪᓗᑎᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᓚᖓᔪᒧᑦ – ᐅᒃᑯᐊᑦ ᐅᒃᑯᐃᓚᖅᑐᑦ 4:30 ᐅᓐᓄᓴᑯᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᐱᕕᖃᕈᓪᓇᓚᖅᑐᑎᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᒪᒍᕕᑦ ᐸᕐᓇᑦᑎᐅᔪᒧᑦ. ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ 5:30 ᐅᓐᓄᓴᑯᑦ, ᑲᑎᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗᖅᓯᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᖅᑐᖅ ᑐᑦᓯᕋᐅᑕᐅᔪᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᓂᕐᒧᑦ. ᑕᒧᓗᒐᑦᓴᖃᓚᖅᑐᖅ.
  2. ᐊᑦᓯᓗᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᑭᐅᔪᑎᓐᓂᒃ – ᐊᑐᐃᓪᓇᐅᓚᖅᑐᑦ ᑭᐅᒋᐊᓕᑦ ᐸᐃᑉᐸᑦ ᑕᐃᑲᓂ
  ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᒥ ᐅᐃᕕᒃᑯᑦ ᐃᓪᖁᑕᓂ. ᐅᐸᓐᓇᕐᓂᖏᒃᑯᕕᑦ, ᑲᑎᖅᓱᐃᓚᕐᒥᔪᒍᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᓂ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎ ᐅᕗᖓ ᑕᕋᕐᓗᒍ planning@iqaluit.ca

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓗᓂ ᓈᒪᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᐅᑎᐅᔪᖅ ᑭᓪᓕᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ:

ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᖓ: planning@iqaluit.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᑦ: 867.979.5661

Notice: