ᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᕐᒪᖅ ᐃᒡᓗᖁᑎᖕᒐ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ ᓴᓇᔭᐅᓂᖕᒐᓄᑦ

27/09/2023

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ
ᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᕐᒪᖅ ᐃᒡᓗᖁᑎᖕᒐ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ ᓴᓇᔭᐅᓂᖕᒐᓄᑦ
ᓰᑎᐱᕆ 27, 2023 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᕐᒪᖅ ᐃᒡᓗᖁᑎᖕᒐᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᕐᓂᖕᒐᓂᒃ ᓰᑎᐱᕆ 27- ᒥᑦ ᓰᑎᐱᕆ 30-ᒧᑦ, ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖕᒐᓄᑦ ᐃᒡᓗ. ᒪᒥᐊᑉᐳᒍᑦ ᐊᑲᐅᖖᒋᓕᐅᕈᑎᑕᖃᖅᐸᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖕᒍᕙᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᓛᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓛᖅᑐᒥᑦ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ:

ᑭᐊᓐᑦ ᑐᕆᔅᑰᓪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᕙᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
867-979-5607 k.driscoll@iqaluit.ca

Notice: