ᐃᓪᓗᒥ ᐊᑐᒐᕐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓂᓕᕆᓂᖅ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐊᑦᓵᒃᑯᑦ ᐃᒋᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

21/05/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᐃᓪᓗᒥ ᐊᑐᒐᕐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓂᓕᕆᓂᖅ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐊᑦᓵᒃᑯᑦ ᐃᒋᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ
ᒪᐃ 21, 2024 – ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᓛᓕᕐᒥᔪᑦ ᐊᑕᐅᓯᐊᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓪᓗᒥ ᐊᑐᒐᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓂᓕᕆᓗᑎᒃ, ᐃᖃᓗᓐᓂ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ, ᐊᐅᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐊᑦᓵᖑᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓛᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖏᑐᒃᑯᑦ ᐃᒋᑦᓯᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᓪᓗᖏᓐᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᒥᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᓂᕐᓂᒃ, ᕿᒪᒋᐊᖅᑐᐸᓪᓗᒋᑦ.

ᕿᒪᐃᕕᐅᒋᐊᖅᑐᒍᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 9-ᒨᕋᐃᑉᐸᑦ ᐅᓐᓄᓴᒧᑦ 3-ᒧᓄᑦ:
  • ᒪᐃ 25 ᐃᓪᓗᒧᑦ 3097 (ᐊᐃᑉ ᐅᒃᐱᒃ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᕋᓛᖅ)
  • ᔪᓂ 29 ᐃᓪᓗᒥ 226 (ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᖃᒻᒪᖓᑦ)
  • ᔪᓚᐃ 27 ᐃᓪᓗᒥ 2804 (ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᐊᓗᒃ)
  • ᐋᒐᓯ 31 ᕼᐋᐱ ᕚᓕᒥ (ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓪᓘᒃ 411 ᐊᒻᒪ 413)
  • ᓰᑏᐱᕆ 28 ᐃᓪᓗᒥ 621 (ᓄᓇᓯᐅᑎᒃᑯᕕᒃ - ᐃᓪᓗᖅ 621)
  • ᐋᒃᑑᐸ 26 ᐃᓪᓗᒥ 621 (ᓄᓇᓯᐅᑎᒃᑯᕕᒃ - ᐃᓪᓗᖅ 621)

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᓛᖅᑐᑦ, ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓂ, ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓛᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᓪᓗᒥ ᐊᑐᒐᐃᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ ᓴᓂᕐᓄᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᑦᑕᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᐸᑦᑐᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᒃᑯᕕᖏᓐᓂ, ᓂᖅᑎᐅᕐᕕᖏᓐᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᐊᓴᕐᕕᖏᓐᓂ/ᐊᓇᕐᕕᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᔪᓐᓃᖅᑐᑎᒃ. ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᐅᕙᖏᒻᒪᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑯᐊᓪᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᕆᑦᓯᐊᖅᑐᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᐅᓗᑎᒃ ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑲᐅᓈᖁᑎᖃᖁᔭᐅᔫᒐᓗᐊᑦ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐅᓪᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓂᓕᕆᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖃᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᖏᑐᒃᑯᑦ ᐃᒋᑦᓯᒋᐊᖅᑐᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓐᓃᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᐅᔪᓐᓃᖅᑐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᐃᓪᓗᒥᐅᑕᒥᓃᑦ ᐃᒋᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᖃᕈᓐᓇᓯᐊᕐᒥᔪᑦ):

ᖁᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ, ᓂᐱᑦᑕᔫᑦ, ᑎᒻᒥᑳᔫᑦ, ᓄᓇᒃᑰᔫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓪᓗᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᕚᑕᓖᒥᓃᑦ, ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᑎᒥᓃᑦ, ᒪᕐᖏᑐᕐᓂᕈᓲᑦ ᓱᕋᓲᑦ, ᐅᕐᓱᐊᓗᒥᓃᑦ, ᓄᖑᑦᓱᐃᑦᑐᑦ ᒨᕐᑯᕆ (Mercury), ᖄᓲᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒥᐊᕈᑎᖃᐅᑎᒥᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒻᒥᑳᓲᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᒥᒃ, ᐄᔭᒐᐃᑦ, ᓂᐱᑦᑕᔫᑦ

ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᖏᑦᑐᑦ:

ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᒥᓃᑦ, ᐊᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ, ᕿᓂᖅᑐᓄᑦ ᑲᖕᖔᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ, ᕿᓂᖅᑐᖃᐅᑎᒥᓃᑦ, ᐊᑦᓴᓗᐊᒥᓃᑦ, ᐳᓪᓚᖃᕐᕕᒥᓃᑦ, ᐆᒪᔪᒥᓃᑦ, ᓯᐊᒻᒪᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᓃᑦ, ᓄᖑᐃᓴᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᒥᒥᒃ ᓴᓃᑦ, ᖄᑦᑕᔫᑦ, ᓴᒃᑯᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᕕᖃᕐᕕᓐᓂᒃ ᓴᓃᑦ.

ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑕᑎᑦᓰᓐᓇᖁᔭᐅᔫᒐᓗᐊᑦ. ᐃᒋᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒫᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᑐᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᒋᑕᐅᔪᑦ ᓱᓇᐅᒻᒪᖔᑕ.

##
ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:

ᕖᑕᓂ ᐄᓯᒪᐃᓕ
ᐊᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
867-222-2972 | b.eeseemailee@iqaluit.ca

 

Notice: