ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑕ ᖃᕋᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᑦ − ᐋᒃᑎᕝᓂᐊᑦ ᑲᒥᐅᓂᑎᔅᑯᓐᓂᑦ (ActiveNet Communities) ᐊᑐᖔᕐᓂᐅᓕᖅᑐᑎᒃ

06/10/2021

ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑕ ᖃᕋᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᑦ − ᐋᒃᑎᕝᓂᐊᑦ ᑲᒥᐅᓂᑎᔅᑯᓐᓂᑦ (ActiveNet Communities) ᐊᑐᖔᕐᓂᐅᓕᖅᑐᑎᒃ

ᖃᐅᔨᒪᖁᔭᐅᓕᕆᕗᓯ ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᐋᑦᑑᐸ 10, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑕ ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓴᖑᑎᑦᑎᓛᕐᒪᑕ ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑕ ᖃᕋᑕᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᐋᒃᑏᕝ ᑲᒥᐅᓂᑏᔅ (ActiveNet Communities) ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᓕᕐᓗᑎᒃ. ᐅᓪᓗᒥᓂᒃ, ᒫᒃᔅ ᒑᓚᒃᓯ (Max Galaxy) ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔾᔮᔪᓐᓃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᕿᐊᖅᑭᕕᖓᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓃᕐᓗᓂ.

ᐅᐃᒍᖓ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᕿᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐅᓇ https://anc.ca.apm.activecommunities.com/iqaluitrecreation/home

ᒫᒃᔅ ᒑᓚᒃᓯ (Max Galaxy) ᐊᑐᖅᐸᑯᑦᓯᐅᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓴᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓯᕈᑎᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᓱᓕ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓯᕈᓐᓇᖏᒃᑯᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔪᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᐅᔪᑦ ᐅᕗᖓ aquaticcentre@iqaluit.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᓯ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 975.8544 ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒐᔭᕋᕕᑦ ᐃᓯᕈᑎᓕᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐋᒃᑎᕝᓂᐊᑦ (ActiveNet) ᐃᕿᐊᖅᑭᕕᒻᒥ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᑕᑯᒐᔭᖅᑐᓯ ᐱᖕᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖏᓐᓂᑦ, ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᓐᓄᑦ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕋᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᑎᒍᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᑦᓴᓂᑦ.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐃᑲᕐᕋᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᕗᖓ: 
ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ
Aquaticcentre@iqaluit.ca | 867-975-8544

Notice: