ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓄᑦ/ᐸᐃᓯᑰᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ

11/06/2024

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓄᑦ/ᐸᐃᓯᑰᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ

ᔪᓂ 10, 2024 - ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᕋᓛᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᑏᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᕈᐊᐃᐅᓪ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᒪᐅᓐᑕᑦ ᐸᓖᔅ (RCMP) ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ, ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᓕᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓄᑦ/ᐸᐃᓯᑰᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒍᓚᐃ 1-ᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᓇᑲᓱᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᔪᓂ 10, 2024.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 150-ᖑᓗᐊᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ, ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᐊᑑᑎᓕᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᖅᑲᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᒪᓕᒍᑎᓂᒃ ᐊᒡᒑᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᒃᑯᑦ/ᐸᐃᓯᑰᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᐅᑎᑦᓴᓂᒃ.

ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᒃᑯᑦ ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ:

  • ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓕᕆᓂᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓂ ᐃᖏᕐᕋᔪᓄᑦ, ᖃᓄᖅ ᓇᓴᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐋᓐᓂᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓂᒃ/ᐸᐃᓯᑰᓂᒃ ᒪᑭᒪᑎᑦᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓕᕆᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᒋᐊᕐᓯᒪᕙᑦᑐᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓂᒃ/ᐸᐃᓯᑰᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔾᔭᐃᒃᑯᑎᑦᓴᓂᒃ.
  • ᐊᑑᑎᓕᓐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᓴᐃᓂᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑎᓪᓗᒋᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᐅᑎᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑎᑕᐅᓗᑎᒃ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᓯᐊᖅᑐᑎᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᖅᑲᕆᐊᒥ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓗᑎᒃ, ᓴᖑᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒐᒻᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᒍᓐᓇᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ.
  • ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᓂᖅ: ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᕈᓘᔭᕐᓂᒃ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᓱᕉᓴᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒌᖅᑐᓂᒃ ᐃᖃᐃᑎᑦᓯᔾᔪᑎᐅᓗᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᕈᑎᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑲᑐᐃᓐᓇᕈᑎᐅᒐᑎᒃ, ᐃᑲᔫᑎᐅᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐳᐃᒍᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᐅᑎᓂᒃ ᐱᖕᖑᐊᖅᑎᑕᐅᓯᓐᓈᖅᑐᑎᒃ.

ᓄᑲᖅᑎᖁᑎᕗᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑏᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ, ᐅᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑎᓗᒋᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᐅᑎᑦᓴᑦ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑎᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ:

  1. ᐋᓐᓂᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᑎᓯᔪᓂᒃ ᓇᓴᕐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᐅᑎᖃᕐᓂᖅ: ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᕙᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᑐᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐸᓚᖓᓗᐊᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᑎᓯᔪᓂᒃ ᓇᓴᕐᓂᒃ. ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ 10-ᓂᒃ 14-ᓄᑦ ᐊᑐᒐᓚᖏᓂᖅᐹᖑᕙᒻᒪᑕ ᐋᓐᓂᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᓇᓴᕐᓂᒃ, ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐱᒻᒪᕆᕈᖅᑎᑦᓯᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᐅᓯᖅᑖᕆᓗᒍ ᕿᓚᒥᒃᑯᑦ. ᐋᓐᓂᔭᐃᒃᑯᑏᑦ ᓇᓴᐃᑦ ᒥᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᐅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑕ ᓂᐊᖅᑯᐊᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ.
  2. ᑖᓂᖅᑐᕐᓂᖅ ᑕᑯᑦᓴᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐊᑐᖅᐸᓪᓗᑎᒃ ᕿᓪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᒥᕐᓱᐸᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐱᑎᓪᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓄᑦ/ᐸᐃᓯᑰᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᓐᓄᑦ/ᐸᐃᓯᑰᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᓯᒪᕙᓪᓗᓯ ᖃᐅᒪᓂᒃ ᖃᒥᓪᓛᓲᓂᒃ, ᐅᓪᓘᒐᓗᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚ, ᓄᓇᒃᑰᔫᖅᑐᓄᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᔫᒥᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᑐᒻᒪᕆᐅᒻᒪᑕ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔾᔭᐃᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᑎᑦᑐᒋᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑐᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑐᑦ ᐅᖓᓯᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕ ᑕᑯᔭᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᒃᑯᑦ.
  3. ᐊᑦᑕᓇᖏᑦᑐᑦ ᐊᖅᑯᑏᑦ: ᐃᓄᖃᓗᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᑐᕆᐊᒃᑰᑦᑕᐃᓕᒪᕙᓪᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒃᑰᔫᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᕕᒃᑯᑦ ᐃᓄᖃᓗᐊᖅᑐᒃᑯᑦ. ᐃᓄᖃᖏᓂᕐᓴᒃᑰᕋᓱᑉᐸᓪᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᖏᓂᕐᓴᒃᑯᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᑐᐊᕋᐃᑉᐸᑦ. ᓱᕈᓰᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐸᓪᓗᒋᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᒃᑰᔫᖃᖏᓂᕐᓴᒃᑯᑦ ᐊᐳᖅᑕᐅᖏᓂᕐᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᑕᐃᒫᒃ.
  4. ᐊᑐᕆᐊᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ: ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑉᐸᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᕆᐊᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᕙᑦᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑎᓪᓗᒋᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᕆᐊᕐᓂ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᔪᑦ ᓄᖅᑲᐸᓐᓂᖅ ᓄᖅᑲᖁᔨᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᑯᒐᐃᒍᑎᒃ, ᑕᓕᖅᐱᐊᓂ ᐊᑐᕆᐊᑉ ᐃᖏᕐᕋᕙᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒡᒐᒻᒥᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᕙᓪᓗᑎᒃ ᓇᒧᑦ ᓴᖑᓂᐊᕆᐊᑦᓴᖅ, ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕋᓱᑉᐸᓪᓗᑎᒃ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᖕᖓᓕᒫᖅ.
  5. ᐱᖃᑎᖃᕐᓂᖅ: ᐊᔭᐅᖅᑯᐸᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᖃᑦᑕᖁᓗᒋᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᖃᑎᖃᖅᐸᓪᓗᑎᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᒥᓂᒃ ᐊᐃᑉᐸᖃᕐᓂᐊᖏᒃᑯᑎᒃ. ᐊᖏᖃᑎᒌᑉᐸᓪᓗᓯ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ, ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᖅᑯᑎᖃᖅᐸᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖃᓗᐊᖏᑐᒃᑰᑦᑕᐃᓕᒪᕙᓪᓗᑎᒃ. ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᖃᑎᖃᕈᑎᒃ/ᐸᐃᓯᑰᖃᑎᖃᕈᑎᒃ ᐱᖃᑎᒥᓂᒃ ᖁᕕᐊᓇᑐᐃᓐᓇᕋᔭᖕᖏᑦᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐃᑲᔫᖃᑎᒌᒍᓐᓇᐸᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᖃᓄᐃᓕᓐᓂᕈᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᓘᓐᓇᓯ ᐱᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᓚᐅᕐᒪᑦ. ᐊᑏ ᑲᔪᓯᕙᑦᑕ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᓇᓱᐊᖅᐸᓂᕐᒥᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑐᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᕙᓪᓗᑕ ᐊᑐᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᒃᑲᕆᐊᓕᑦᑎᓪᓗᒋᑦ/ᐸᐃᓯᑰᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᑲᖅᑎᖁᑎᕗᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ!

##

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:

ᔭᕝ ᐴᕐᓐ

ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ

867-979-5619

G.Byrne@iqaluit.ca

Notice: