ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᖅ 2021

11/06/2021

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᖅ 2021

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᒋᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᓕᕆᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᐅᓛᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓛᓕᕐᒥᒻᒪᑦ ᑕᖅᑭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᔪᓂ 18, 2021. ᐊᕐᕌᒍᑦᑎᓐᓂ, ᐱᖃᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᕗᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᓴᕆᐊᖃᓛᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᖃᑕᐅᓛᖅᑐᑦ.

ᐴᑦᓴᐃᑦ ᐃᑦᓯᕖᑦ, ᐊᒡᒑᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑎᓕᐅᕈᑏᑦ ᓴᓂᑦᑕᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᒥᓱᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᓴᕐᓗᑎᒃ, ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᔪᒥᑦ.

 

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᕕᐅᓛᖅᑐᑦ:
ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᔪᓂ 18, 2021

ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᔪᓂ 25, 2021

ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᔪᓚᐃ 2, 2021

ᑎᓴᒻᒥᖅ, ᔪᓚᐃ 8, 2021

ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᑎᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐱᕕᑦᓴᐃᑦ:

ᓄᑖᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑦ − ᐃᓪᓗ 1085

ᐅᓂᒃᑳᕐᕕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ − ᐃᓪᓗ 220

ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᐊᓗᒃ

ᐊᕐᓇᐃᑦᑐᖅ ᐊᓐᓂᑭᑦᑐᕐᕕᒃ − ᐃᓪᓗ 901

 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᔭᐅᖅᑐᐃᕙᒃᑭᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᒥᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᖕᖏᑲᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᖃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᓗᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ, ᓴᓗᒪᑎᑕᐅᕙᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᕗᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᓯᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᑦ. ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᒦᓐᓇᕐᒪᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓇᕐᒪᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓃᓐᓇᔮᖅᑲᑕᐅᓗᓂ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕿᓐᓂᑎᓪᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᐅᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ: 

ᓲ ᐊᐃᕗᕆ 
ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᖓᑦ 

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ 

S.Avery@iqaluit.ca 

867-979-5630

 

Notice: