ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 80-ᓄᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓇᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ D-Day

05/06/2024

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ
ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 80-ᓄᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓇᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ D-Day
ᔪᓂ 5, 2024 - ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᕈᐊᐃᐅᓪ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓖᔭᓐ (Royal Canadian Legion), ᓖᔾᔭᓕᕆᔨᓂᒃ, ᐅᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᔭᖃᕈᒪᓕᕆᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 80-ᓄᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ ᐅᓇᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒪᐃᔪᒥᒃ D-Day ᔪᓂ 6, 2024.

ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᖅ D-Day ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᔪᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓪᓕᐊᓂᒃ (World War II), ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᑲᑉᐱᐊᑕᐃᑦᑑᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᑐᓂᕐᕈᑎᖃᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᓵᓚᐅᔾᔭᐃᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᕐᓱᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᓕᖓᔪᒦᖁᓪᓗᒋᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᐅᓗᓂ ᐃᑉᐱᒍᓲᑎᖃᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᓯᒋᔭᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑦᓯᐊᑎᒃ ᓴᐃᒻᒪᑏᑦ ᐊᑦᓯᓪᓕᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᐸᕈᑎᐅᑉ ᕿᑎᐊᓅᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥ.

ᓖᔾᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (Royal Canadian Legion) ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᕈᑎᖃᓛᖅᑐᑦ ᔪᓂ 6-ᒥ ᓴᓂᐊᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ ᐃᓗᐊᓂ ᓖᔾᔭᐅᑉ, ᓯᓚ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᓂ. ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ 10:45 ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᖃᐃᓛᖁᔭᐅᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᐱᒍᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒃᑯᓂᖓ ᐱᔨᑦᓯᕋᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐅᓪᓗᖓᓂ D-Day.

##

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:
ᔭᕝ ᐴᕐᓐ

ᑐᓴᐅᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
867-979-5619 G.Byrne@iqaluit.ca

Notice: