ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᑉ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔩᔾᔪᑎᒥᑦ #867

09/01/2019

 

ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᑉ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔩᔾᔪᑎᒥᑦ  #867 

ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ  ᔮᓐᓄᐊᕆ 8-ᒥ, 2019, ᒪᐃᔭ ᕆᐊᑦᕘᕐᓐ ᐊᒻᒪ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᖁᔭᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᑉ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔩᔾᔪᑎᒥᑦ #867.

ᒪᓕᒐᕋᓛᑉ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᐅᑎᐅᔪᒥ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ 2019-ᒥ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᒋᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᐸᑦᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦᑐᓄᑦ ᓇᓪᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂᑦ.

ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᖏᑦ ᓄᑖᑉ ᒪᓕᒐᕋᓛᑉ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᓯᔾᔨᐅᑎᐅᓯᒪᔪᖅ #867 ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖏᓐᓂ ᐅᕙᓂ www.city.iqaluit.nu.ca